Hisszük és valljuk!

1401

Közgyűlésünk helyszínét annak az egyházjogi eseménynek a 110 éves jubileuma határozta meg, amelynek nyomán 1905-ben az akkori államhatalom hivatalos keretek között ismerte el a baptisták magyarországi működését.

Bár az általunk Ócsai hitvallásként ismert dokumentumok nyelvezete több mint egy évszázaddal korábbi hangulatot áraszt, mégis, most is aktuális. Hitvallásunk, biblikus szemléletünk lényegileg azóta sem változott, ma is „hisszük és valljuk” annak a Biblián alapuló igazságát.

Kellemes környezetben, az ócsai Egressy Gábor Szabadidőközpont nagytermében gyűltek össze 2015. április 25-én a küldöttek, szám szerint 216-an, bár jóval több testvér megjele-nésére számítottak a rendezők. Ha már a beszámolóm elején jellemezni kellene a 2015. évi országos közgyűlésünket, akkor azt írhatom, hogy békességes, kiegyensúlyozott jól szervezett és tartalmas együttidőzés volt ez a nap. Az előadások és a beszámolók mind-mind erősítették baptista közösségünk egységét, amelyben nem kis szerepet játszott a testvéri találkozások öröme.

Már a bevezető ének is nyitottságra, őszinteségre hangolta a szívünket, amikor a küldöttgyülekezet hangos énekével buzdította egymást: „Az Úr Jézusnak még ma tárd ki szívedet” (BGyÉ 197) Ez a nyitottságra való törekvés tapasztalható volt egész napunkon. Tóth Sándor lelkipásztor vezetésével három témáért imádkoztuk: Először országunkért, politikusa-inkért, majd az iskoláinkban folyó munkánkért: tanárokért és diákokért, végül pedig baptista egyházunkért. Az imádságok végén énekben kértük az Urat: „Ó, halld meg imám..”(BGyÉ 516)

Elsőként az Európai Baptista Szövetség küldötte, Jeff Carter testvér köszöntötte a közgyűlést és átadta Tony Peck európai főtitkár köszöntését is.

A közgyűlés elnökségében Papp János egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár, Bereczki Lajos, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke és dr. Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács elnöke foglalt helyet. Ők vezették a közgyűlést. Miután megválasztották a jegyzőkönyvvezetőket és hitelesítőket, megkezdődött a tanácsozás érdemi része. Papp János elnök és Mészáros Kornél főtitkár rövid kiegészítéseket tett a beszámolókhoz, amelyet egy tetszetős kivitelű könyvben előzetesen már minden küldött megkapott. Durkó István missziói igazgató beszámolóját követően Simon Norbert gazdasági igazgató testvér beszélt az elmúlt év gazdasági eseményeiről, majd Dobner Péter FB elnök jelentése után előterjesztette a 2015. évi költségvetést. A jelentéseket és a költségvetést a küldöttek a megbízólevelük felmutatásával fogadták el.

Megválasztásra került a következő négy esztendőre az új Választási Bizottság is, ami eszünkbe juttatta, hogy fut az idő, és jövőre, 2016-ban tisztújító közgyűlésünk lesz. A délelőtti ülésszak befejezéseként üdítő beszámolót hallgattunk meg Horváth Zsolt lelkipásztortól, aki a gyülekezet ernyője alatt működő Ócsai Hajnalcsillag Óvoda életét mutatta be a küldötteknek.

Az ebéd, a sokunk által régen kóstolt tarhonya stílusosan igyekezett emlékeztetni a 110 évvel ezelőtti küldöttek egyszerűségére. Örömmel fogyasztottuk a feltálalt finom pör-költtel, és közben beszélgettünk, mosolyogtunk, ápoltuk a testvéri kapcsolatokat.

A közgyűlés kiadványa
A közgyűlés kiadványa

A délutáni ülésszak már konferencia jelleget öltött, és értékes, hasznos előadások sora gazdagította a küldötteket.  Serafin József  a baptista segély munkájáról és a lehetőségekről beszélt, Háló Gyula kommunikációs szaktitkár a „Tegyük láthatóvá a szeretetet!” címmel kiadott brossurát ajánlotta a küldötteknek, Dr. Almási Tibor rektor testvér a teológia munká-járól beszélt, különösképpen a beiratkozás lehetőségére.

Mészáros Kornél főtitkár testvér részletesen mutatta be azt az „ereklyét”, amely a „Hitvallomása és szerkezete a keresztelt keresztyény gyülekezeteknek melyeket közönségesen baptistáknak neveznek” címet viseli. Részletekbe menően mutatta be annak máig érvényes de megfogalmazásában számunkra esetenként szokatlan nyelvezetét.

Papp János egyházelnök testvér aktuális és igaz megállapításaival életközelbe hozta az évszázados irat gondolatait és mai aktualitásait. Előadása kezdetén feltette a kérdést, milyen következményekkel járt az, ami akkor, 110 évvel ezelőtt történt?  Van-e ennek máig ható, figyelembe veendő tanulsága? Beszélt az elismert és el nem ismert gyülekezetek közötti nézetkülönbségről, mégis a missziónk szempontjából eszköznek tekintette az elismerést. Számos hazai és külföldi példát említve leszögezte, hogy hálaadással gondol arra, hogy a magyar baptista közösség nem aprózódott szét, hanem egy szövetségi gondolkodásmód keretén belül jelenleg is igyekszünk a közösségünkön belül levő lelkiségi mozgásokat, gon-dolatokat együtt látni, segíteni és támogatni egymást. Elmondta, hogy az államhatalommal való kapcsolatrendszert elődeink kialakították és ezek alapján próbáltak élni. Ezek alapján működünk ma is.Nem alattvalói szemlélettel, hanem valami fajta tiszteletadással és az együtt-működés gondolatával. Figyelemreméltó előadása végén azt kérte hallgatóitól: tekintsünk arra, ami most előttünk van, és tanulva elődeinktől erősödjünk meg a hitben.

A délutáni ülésszakon további értékes előadások is elhangzottak. Durkó IstvánPafkó Tamás, ifj.László Gábor lelkipásztorok a 110 évvel ezelőtt megalkotott Ócsai hitvallás hatásait vizsgálták, elemezték különös tekintettel arra, miként valósíthatóak meg a doku-mentum paragrafusai, vagy miként használhatók azok a társadalmi szerepvállalásunk terü-letén. A közgyűlés délutánján a 90 éves pátriárka-korú, Kovács Géza lelkipásztor testvér az életszentség megvalósításának fontosságáról beszélt. Nem csak Géza bácsi szellemi frisses-sége nyűgözte le hallgatóit, hanem az a bizonyságtétel, amiből kisugárzott, hogy ő egy életen át erre törekedett. Takács Zoltán testvér rövid, de találó megállapításai életközelbe hozták Géza bácsi teológiailag megalapozott beszédét.

A testileg talán kissé fárasztó, de lelkiekben üdítő kétnapos együttlétünk végén minden küldött egy új kiadású Baptista Hitvallással térhetett haza.