Napi áhítat

Mit tegyek Jézussal?

2020 - Áhitat, 2020. április 9. csütörtök
A hét témája: Máté evangéliuma

Mt 27,1–2.11–26

Nem az a kérdés, hogy mit tegyünk Jézussal. Hanem ez: Mit akar tenni Jézus velünk?

„Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. ... Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte: Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki.
Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk: Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: Keresztre vele! Azután ezt kérdezte: De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: Keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok! Az egész nép így kiáltott: Az ő vére mirajtunk és a mi gyermekeinken! Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék.”

Gondolatok az igéről


Milyen szánalmas a választott nép, amikor belső vitáit egy po­gány ember bírói döntésével akarja megoldani! Miféle felhatalma­zá­sa van Pilátusnak arra, hogy az Isten Messiása felett ítélkezzék!? Sem erkölcsi, sem istenismereti többlete nincs. Igen mélyről fakadó gyű­lölet és féltékenység uralta a főpapi és egyéb vallási előkelők szí­vét, hogy ezt a lépést megtegyék. Pilátus ugyan a maga pogány gon­dolkodásmódjával felismeri, hogy irigységből (18. v.) szolgál­tat­ták ki neki Jézust, de ő a saját személyes érdekeit fölébe emeli az igazságnak. Ugyan felismerhető a helytartó szándéka, ahogy men­teni igyekszik Jézust, és nem valami Isten iránti készség alap­ján, nem is az igazság iránti elkötelezettsége okából, hanem csak egy babonás félelem vagy előérzet, esetleg felesége óvatosság­ra in­tő szava készteti a felmentés lehetőségének szóba hozatalára. A fő­pa­pok és vének Jézussal szembeni elvakult gyűlölete nem ragadt át Pilátusra, de döntenie kellett: felmentő és szabadon bocsátó íté­let, vagy keresztre feszítés, azaz kínhalál. A döntés megszületett, mely­ből nyilvánvalóvá lett: hiába van mögötte a Római Birodalom ka­tonai ereje, hiába a nagy méltósága, ha a felismert igazság válla­lása őt kompromittálja, akkor ő nem az igazságot szolgálja, sokkal inkább kiszolgálja a gonoszság követelését. Egy pogány, akit a politikai körülmények bírói székbe ültettek. Tőle Isten népe nem várhatott igazságos ítéletet. Így volt ez akkor, és így lesz ez később is, amikor Jézus tanítványgyülekezete kerül hasonló helyzetbe.

(Lukács Tamás)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).