A 2019-es esztendőben két ízben is tehettünk történelmi látogatást a BTA teológushallgatóival és a kispesti gyülekezet tagjaival Pozsonyban, a Magyar Királyság valamikori Duna-parti ősi koronázó fővárosában.

Először 2019. június 30-án, vasárnap szolgáltunk a Felvidéken. Részt vettünk ugyanis a Pozsony megyei Nagylévárdon megrendezett anabaptista/habán hagyományőrző napon.

Pozsony fellegvára a Duna fölött

Hazafelé Pozsony városán jöttünk keresztül. Fölmentünk a pozsonyi vár teraszára, ahol nagyszerű kilátás nyílik a városra, a koronázótemplomra, a torony csúcsán a magyar korona aranytól csillogó hasonmására. Gyönyörű a látvány az alattunk hömpölygő kék Dunára egészen Dévény várától Komáromig, és a Magyarország felé kapaszkodó szép új hidakra.

Kis csoportunk rögtönzött történelmi megemlékezést is tartott ezen a magaslati ponton. Mivel erre a vasárnapra esett a keresztény vértanúk napja, fölidéztük annak a két pozsonyi katolikus szerzetesnek a történetét, akik anabaptista hitre tértek, és ezért 1529-ben máglyahalálra ítélte őket a Habsburg-befolyás alatt álló államegyház inkvizíciós hivatala. Az ítéletet a város főterén hajtották végre.

A reformációt követő időkben nem volt ritka eset, hogy máglyatüzek lobbantak Bécs, Pozsony, Kassa és Buda főterein protestáns hitre tért hitszónokok alatt hasonló okok miatt. Másokat várbörtönök mélyén kényszerítettek hitnézetük feladására, nem sok sikerrel. Ezért indították őket rabláncra fűzve Trieszt kikötői felé, ahol gályarabként küzdöttek a törökkel vívott tengeri csatákban…

Pozsony székesegyháza, ahol Magyarország török megszállása idején, 1563 és 1835 között koronázták a magyar királyokat. Tornyának csúcsán ma is ott látható a magyar korona mása

Ma azonban már más világot élünk. Igaz, hogy nemrégen még súlyos eurókkal büntette volna a helyi hatóság, ha Magyarország hajdani fővárosában magyarul merészeltük volna elénekelni a Magyar Himnuszt. Hála Istennek, azóta már visszavonták ezt a kellőképpen át nem gondolt törvényjavaslatot. Most mindenesetre kipróbáltuk, hogy mi az igazság. Elénekeltük! Tényleg szabadság van (!), mert eddig emiatt nem történt semmi bántódásunk…

A Pozsonyi Baptista Gyülekezet imaháza

Megemlékezésünket rövid imádsággal és énekszóval zártuk. Együtt fohászkodtunk a nemzetek Urához és a világ Megváltójához, hogy áldja meg a Duna–Tisza–Maros mentén élő népeket gazdagon türelemmel, kölcsönös tisztelettel és a minden emberi értelmet felülhaladó mennyei békességgel.

A várhegyről alágurulva megálltunk a vár szomszédságában található Pozsonyi Baptista Gyülekezet temploma előtt. Vasárnap délután volt, ezért minden ablakot és ajtót tárva-nyitva hagytak. Odabentről pedig mintha az angyalok hívogató énekét hallottuk volna…

Ezek után mi is besiettünk a fiatalos gyülekezet alkalmára, ahol több nyelven zengtük együtt Teremtőnk dicséretét: „A mennybe’ fenn a trónusnál / A Krisztus értem közbenjár, / Nagy Főpap, égi kezesem, / Örökre biztos védelmem. / Markába véste nevemet; / Szívébe írta, nem feled. / Örökké ő lesz pártfogóm; / Elnémul minden vádolóm.”

Egyháztörténelmi emléknap a pozsonyi gyülekezetben

2019. november 10-én újabb látogatásra és történelmi megemlékezésre került sor a Pozsonyi Baptista Gyülekezetben. Ezen az alkalmon részt vett a budapesti Baptista Teológiai Akadémia (BTA) hallgatóinak is egy csoportja, de számosan jöttek a környék gyülekezeteiből, Magyarországról és Ausztriából is.

A budapesti baptista teológia hallgatói a magyar csoport tagjaival

A délelőtti igehirdetésre és a délutáni történelmi előadásra dr. Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor, a BTA egyháztörténeti tanszékének docense kapott felkérést. A tolmácsolás szolgálatát dr. Szőllős János, a Pozsonyi Baptista Gyülekezet korábbi lelkipásztora végezte, aki jelenleg a Szlovák Evangéliumi Rádió munkatársaként tevékenykedik.

Dr. Szőllős János tolmácsolta szlovák nyelvre dr. Mészáros Kálmán igehirdetését

A vetített képes egyháztörténelmi előadás címe ez volt: „Akik sokakat az igazságra vezettek – Az anabaptista vértanúk története”. A gyülekezet hallgatósága nagy érdeklődéssel figyelte a Svájcból, Németországból, Ausztriából elűzött, sokat szenvedett hitelődök életéről és küzdelmes sorsáról szóló ismertetést. Ezek között különösen a Felvidéken, Pozsony megyében letelepedett habánok élettörténete ragadta meg a hallgatóságot.

A Pozsonyi Baptista Gyülekezet hallgatósága

A pozsonyi gyülekezet nagy szeretettel fogadta a magyarországi testvéreket, és már most jelezték, hogy tavasszal ismét folytatnunk kell a megkezdett egyháztörténelmi sorozat ismertetését, hisz ezer szállal kötődik a szlovák–magyar újkori baptista misszió múltja is egymáshoz, amit ismernie kell a két testvérnemzet jelen generációjának is! Isten áldja meg a hallott igét és a mindhalálig bátor hithősök életéről szóló tanúságtételeket. Soli Deo gloria!

Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor-egyháztörténész