A Baptista Teológiai Akadémia vezetősége hivatalos meghívást kapott az Egyesült Államokba egy rövidebb tanulmányútra 2024. február 16–24. között. Az alábbi beszámoló teológiánk küldöttségének élményeibe, az utazás egyes állomásain tapasztalt megfigyeléseibe, valamint a látogatás jelentősebb eseményeibe enged betekintést.

1. RÉSZ: HITHŐSÖK NYOMÁBAN

Utunk első állomása 2024. február 17-én Billy Graham szűkebb hazájába, születésének és felnövekedésének városába, az Észak-Karolinában található Charlotte-ba vezetett.

Krisztustól kapott küldetésünk: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” A bibliai időktől napjainkig nagyszerű példaképek sorakoznak előttünk, akik Istenbe vetett töretlen hittel futották meg életpályájukat, és sokakat vezettek az üdvösség útjára.

Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember
Billy Graham Library emlékmúzeum az evangélista szülővárosában, Charlotte-ban

Közülük kimagasodik a huszadik század legismertebb evangélistája, Billy Graham, aki több millió embernek hirdette szerte a világon a megtérés és újjászületés sürgető üzenetét személyes tanúságtételben, telt házas stadionokban, szószéken és katedrán, rádióban és televízióban, a világháló különböző csatornáin.

Billy Graham sírkövén ez olvasható: Jézus Krisztus evangéliumának hírnöke János 14,6

A századik életévét is megélt evangélista gazdag életútját bemutató Billy Graham Library emlékközpont Charlotte (North Carolina) városában található, ahol az evangélista is élt, és ma is nagy tisztelet övezi emlékét.

A Baptista Teológiai Akadémia néhány tanára rövid amerikai tanulmányútja kapcsán felkereste a missziós emlékközpontot is, aminek ma is evangéliumi kisugárzása van. Az evangélista életútját bemutató gazdag tartalmú fényképes, videófilmes, tárgyi emlékek között kiemelkednek a valamikori „vasfüggöny” mögötti evangelizációs körutak dokumentumai és ezek ma is megtapasztalható társadalmi hatása.

Nekünk, magyar látogatóknak különösen is a Tahi táborban és több vidéki magyar nagyvárosban látható, az evangélium iránt érdeklődő sokaság, a százezer fős, teljesen megtelt budapesti Népstadion képei dobogtatták meg a szívünket. De ugyanígy döbbenetes élmény a kommunista diktatúra összeomlása előtt Erdélyben készített fényképek látványa, ahol Kolozsvár, Arad, Temesvár, Marosvásárhely utcáin özönlő tömegek kísérték az evangélistát az igehirdetés helyszínére, hogy meghallgassák az Isten országa igazságáról szóló reményteljes üzenetet.

Billy Grahamről elnevezett négysávos sugárút Charlotte városában

A kiállítás csarnokainak látogatása után tisztelettel álltunk meg az evangélista sírhantja mellett, hálaimát mondva Istennek alázatos szolgája mindhalálig hűséges életéért. Jézus ezt üzeni ma is minden általa meghívott és a világmisszióba kiküldött tanítványának: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)

2. RÉSZ: LÁTOGATÁS EGY AMERIKAI MEGAGYÜLEKEZETBEN

A tízezer fős baptista gyülekezet Asheville belvárosában

Vasárnap, 18-án délelőtt részt vettünk Asheville városában a Biltmore Baptist Church istentiszteletén. Ez a gyülekezet egy tipikusan amerikai „megachurch”, azaz tömegegyházi közösség. Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodva a kortárs amerikai kultúrához, igyekeznek minden hasznos eszközt felhasználni annak érdekében, hogy minél több emberhez eljuttassák az evangéliumot.

Ez a baptista gyülekezet még a századfordulón jött létre, de több megújuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Jelenleg kilencezer tagja van, de folyamatos növekedésben vannak. Vasárnap délelőttönként kétszer tartanak istentiszteletet, amelyen mintegy kétezer ember vesz részt. A fő istentisztelet után a legkisebb gyermekektől a legidősebb korosztályig külön kiscsoportos bibliaiskolát is tartanak, ahol az igehirdetés témáját beszélik meg a résztvevők.

A magyar küldöttség tagjai: Tóth Sándor, Sebján-Farkas Zsolt, Paróczi Zsolt, Mészáros Kálmán, ifj. László Gábor, Balla Péter, Durkó István

Ezen a vasárnapon is egy lendületes istendicsőítő énekkel kezdődött az istentisztelet, amely egy bemerítési alkalommal zárult. Az igehirdetés Jónás próféta történetéről szólt, aki bár külmissziós elhívást kapott Istentől, vonakodva teljesítette küldetését. Annak ellenére, hogy maga sem hitt az általa hirdetett, megtérésre felszólító igehirdetése hatékonyságában, Ninive népe komolyan vette a próféta szavát, és hamut hintve fejükre irgalmat kértek Istentől. A város így megmenekült.

Az igehirdető Jónás példáján keresztül világított rá azokra a vonásokra, amelyek a mi tanítványi küldetésünkben is akadályozhatják a hatékony lélekmentő munkát. Az alkalom végén felhívás hangzott el arra nézve, hogy aki magára ismert Jónás vonakodó jellemében, és szeretne bűnbánattal a szívében helyreállni, az jöjjön előre a szószékhez egy imádságra. A felszólítás után nagyon sokan térdeltek le az emelvény lépcsőire Isten helyreállító és küldetésüket megújító irgalmát kérve.

Az istentisztelet után a gyülekezet egyik lelkipásztora készségesen bemutatta a hatalmas, minden szükséges modern eszközzel felszerelt imaházegyüttes előadótermeit, vasárnapi iskolai szobáit, stúdióit és közösségi tereit. Jó volt egy jól szervezett, hatékonyan működő, a Szentlélek jelenlététől átitatott, folyamatosan növekvő gyülekezet életébe betekinteni.

3. RÉSZ: MEGLEPŐ TALÁLKOZÁS EGY NEVES AMERIKAI EVANGÉLISTÁVAL

Asheville városa közelében, az észak-karolinai Blue Ridge gyönyörű hegyvidékének szívében található a Billy Graham Training Center / Billy Graham Oktatóközpont. Ezt a lelki épülésre és fizikai pihenésre is alkalmas keresztény központot Billy és Ruth Graham alapította The Cove néven – a mi Tahi táborunkhoz hasonló erdős hegyek övezte völgyben. 

A Billy Graham Oktatóközpont kápolnája előtt Durkó István és Mészáros Kálmán

Ez az 1200 hektáros erdőben kialakított csendes oktató- és pihenőközpont tökéletes környezetet biztosít a Teremtővel való kapcsolatkeresésre és a Biblia üzenetének mélyebb felismerésére. Ennek érdekében szinte hetente érkeznek különböző csoportok, egyszerű gyülekezeti tagok, lelkimunkások, zenei csoportok, lelkipásztor házaspárok, ifjúsági vezetők és lelki megerősödésre vágyó érdeklődők, hogy különböző bibliai kurzusok, előadások, neves bibliatanítók, keresztény zeneművészek szolgálata révén inspirációt nyerjenek lelki megerősödésre és a Krisztustól kapott missziós szolgálat hűséges betöltésére.

Akár csoportos programokon való részvételre, előre meghirdetett események látogatására, személyes lelki elvonulásra, akár gyülekezeti csoportok számára is nyitott konferencia-központ. Szívesen fogadnak külföldről is látogatókat és lelki inspirációra vágyó érdeklődőket. Honlapjukon további kérdésekre is szívesen válaszolnak: https://thecove.org/ 

Bennünket, magyar látogatókat is nagy szeretettel fogadtak, körbevezettek a mesés természeti környezetben felépített templomukban és oktatóközpontjukban. Még személyes meghívást is kaptunk a legközelebbi lelkipásztor-továbbképző kurzusukra.

Találkozás Will Graham evangélistával

Nagy meglepetésünkre személyesen találkozhattunk Will Graham testvérrel – Billy Graham unokájával –, aki az elmúlt esztendőben Magyarországon evangelizált. Ő volt a 2023. november 19-én megtartott Baptista500 jubileumi evangelizációs alkalom vendég igehirdetője, aki több mint tízezer ember előtt prédikált a Budapest Sportarénában. Az igehirdetés után döntésre is felszólította a hallgatóságot, amire közel ezren adtak pozitív választ azzal, hogy előrejöttek és elmondták a megtérők imáját.

Spontán találkozásunk egy közeli gyorsétteremben történt, ahol együtt ebédeltünk. Kihasználva az előre nem tervezett találkozási alkalmat megköszöntük magyarországi szolgálatát, melynek során családtagjaink közül is voltak, akik elindultak a Krisztus követésében. Isten áldását kívántuk további lélekmentő munkájára a viszontlátás reményében.

4. RÉSZ: KÉK HEGYEK ORMÁN KAPOTT TANÍTVÁNYI KÜLDETÉS

Jézus Krisztus feltámadása után egy magas hegyre hívta tanítványait, hogy meggyőzze őket arról, hogy él, és mindazok, akik hisznek benne, szintén élni fognak. Megbízta őket, hogy ezt az örömhírt adják tovább minden teremtménynek a Szentlélek meggyőző erejével. Ez a megbízatás ma is érvényben van, amit nekünk is megújult erővel és bölcsességgel teljesítenünk kell:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19–20)

A képen ég, ruházat, személy, kültéri látható

Automatikusan generált leírás
A nemzetközi „tanítványképző” résztvevői

Erre kaptunk bátorítást újra, amikor az Észak-Karolina kéklő hegyei között található Mountain Doxology / Doxológia Hegye nevű, Istent dicsőítő misszióközpontba érkeztünk 19-én, hétfőn, ahol Isten jelenlétében különböző nemzetek elkötelezett küldötteivel találkoztunk. (A „doxológia” görög szó Istent dicsérő himnuszt, éneket, imádatot, hódolatot jelent.)

A konferencia helyszíne a több mint ezer méter magasságú hegycsúcsra épített kastélyépület volt, melynek ablakaiból és kilátóhoz hasonló tornyából a négy égtáj felé tekintve három gyönyörű tóra és számtalan hegycsúcsra nyílik tiszta időben csodálatos kilátás a szikrázó napsütésben.

Ebben az épületben került sor a többnapos tanítványképző, bibliatanulmányozó konferenciára. Az előadótermekké alakított nappali csarnokban nyílt tüzű kandalló mellett ülve tekintettük át keresztény hitéletünk jelenlegi helyzetét, hiányosságait és lehetőségeit a Krisztustól kapott misszióparancs hatékonyabb teljesítésében. Nagyszerű volt a Biblia mellett csendességet tartani, Istent énekekben és imádságban dicsérni.

„Tanítvánnyá lenni és tanítvánnyá tenni”

Amerikai tanulmányutunk legfontosabb célja a „Tanítvánnyá lenni és tanítvánnyá tenni” képzésen való részvétel volt. Az International Evangelism Association / Nemzetközi Evangelizációs Szövetség az elmúlt ötven évben szorosan együttműködött a Billy Graham Evangelizációs Társaság világszerte végzett lélekmentő szolgálatával.

A dr. Billie Hanks, Jr. által vezetett világmissziós társaság az elmúlt ötven évben kiváló tanítványképző anyagot állított össze, amit számtalan országban tanítanak Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában hittudományi egyetemeken, bibliaiskolákban, általános és középiskolákban és természetesen különféle felekezeti hátterű evangéliumi gyülekezetekben is. Hatékony eszköznek mutatkozik az evangélium továbbadásában minden korosztályban a tanítvánnyá válás és tanítvánnyá tevés területén.

A „tanítvánnyá lenni és tanítvánnyá tenni” világmozgalom a nemzetek apostola, Pál szavait tartja követendő példának: „Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek!” (2Tim 2,2)

5. RÉSZ: JÖJJ ÉS KÖVESS ENGEM!

Jézus amikor elhívta első tanítványait, ennyit mondott a Genezáreti tó partján halászó Péternek: „Jer és kövess engem!” Miután Péter igent mondott és otthagyva a hálót a Mester nyomdokába lépett, sok csodának, tanításnak, próbatételnek és áldásnak volt szemtanúja. Krisztus feltámadása után ismét személyes lelkigondozásba vette első elhívott tanítványát, és ismét megkérdezte tőle: „Szeretsz-e még engem?” – A hitében megrendült Péter háromszor válaszolt „Igen”-nel, miután Jézus helyreállította őt, és mint sziklaszilárd főapostolra bízta nyája őrzését: „Legeltesd az én juhaimat!”

Péter apostol elhívása: „Jöjj és kövess engem!”

Ez a bibliai elhívási történet és missziós küldetés felelősségteljes tudata erősödött fel a BTA delegációjának amerikai expedíciós tanulmányútjának utolsó állomásán Charlotte városában, amikor hazaindulásunk előtt 23-án, pénteken felkerestük az amerikai nagyváros centrumában található St. Péter-katedrális ősi épületét.

A vörös téglás római katolikus templom a Martin Luther King Jr. sugárút sarkán szinte eltörpül a belváros hatalmas, égbetörő, üvegfalú felhőkarcolói között. A templom főoltárán Jézus alakja látható, ahogyan Pétert megszólítja és követésére hívja.

Meglepő, hogy a katolikus templombelső emelvényén egy bemerítőmedencét is kialakítottak. A vízzel feltöltött medence alján a következő Pál apostol által rögzített igevers olvasható: „A keresztség/bemerítés által eltemettetünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róm 6,4) Ez a bibliavers még inkább emlékeztet küldetésünkre, hogy minél több emberhez jusson el az evangélium jó híre, és kötelezze el magát Krisztus mindhalálig hű követésére.

Charlotte városa egyébként valaha indián alapítású település volt. Erre a templom előtt elhelyezett emlékkő hívja fel a figyelmet. Ezen a következő szöveg olvasható: „A ma Tryon Street néven ismert útvonal egykor az indián őslakosság kereskedelmi útvonala volt, amely egykor több mint 800 mérföld hosszan húzódott a déli Cherokee nemzettől az északi Irokézekig.

Ez az út kötötte össze a népes Catawba indián nemzettelepüléseket, a mai New York területén élő egykori irokéz törzseket is. Idővel ez az út kötötte össze az amerikai gyarmatok fő kereskedelmi útvonalait Philadelphiától, Észak- és Dél-Karolina különböző régióit. A ma Tryon Street nevet viselő útvonal Észak-Karolina állam első királyi kormányzója, William Tryon (1765–1771) ezredes után kapta nevét.”

A templomból kilépve Mesterünk szava jutott eszünkbe: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, nincs más út az Atyához, csakis énáltalam!” Milyen érdekes, hogy amerikai tanulmányutunk során jártunk Billy Graham sugárúton, aztán Martin Luther King Jr. főúton, most meg Tryon ezredes államalapító útvonalán, mi azonban a Jézus Krisztus által kijelölt, Isten országa felé vezető keskeny, de örök életre vezető útvonalon szeretnénk továbbra is járni, amíg Haza nem érkezünk…  

Utunk végén hálaadásra hajtottuk meg fejünket Alkotónk előtt, aki előttünk járt ezen a tanulmányutunkon, és adott új inspirációt Szentlelke által a kitartó tanúskodásra, hogy a jövőben még inkább törekedjünk Krisztustól kapott kettős küldetésünkre: „Hűséges tanítvánnyá lenni és másokat is elkötelezett tanítvánnyá tenni.”  Soli Deo gloria! – Immánuel, velünk az Isten!”

Dr. Mészáros Kálmán

 a BTA rektora


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!