„Jézus Krisztusban egyek”

1286
Dr. Almási Tibor, teológiánk rektora előadást tart a munkakongresszuson

Tudósítás percről percre az RMBGYSZ tavaszi munkakongresszusáról.

Hagyományosan most is a virágvasárnap előtti szombat, ez évben március 19-e lett kitűzve a Szövetség munkakongresszusának dátumaként, a helyszín a kémeri új imaház.

9.30 – Érkeznek a küldöttek, az út száraz, az időjárás borongós, dideregtetően szeles. Az imaház tágas alagsorában az asztalokon tea-kávé-kalács. A nagy teremben, a bemerítő medence fölötti monitoron tavaszias kép fogad, rajta az Énekek 2,11-12 felirattal, „Mert íme, elmúlt a tél, elmúlt az eső, és elment. Virágok nyílnak a földön, eljött az éneklés ideje, gerlebúgás hallatszik földünkön.”

10.05 – Felhangzik a kezdő közösének: „Hirdessétek hangos szóval”, az éneklést Mike József belényesi lelkipásztor vezeti, zongorán Debrenti Balázs kísér.

10.11 – Szilágy József kémeri gyülekezeti vén imádkozik és olvassa a Jn 21,15-17-et: „Simon, Jóna fia, szeretsze-e engem?”, majd a Zsolt 97,10 első mondatát: „Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!”. Egy kis humorral indítja beszédét a munkakongresszus talán legidősebb küldötte és a szilágysági ébredés még élő tanúja, majd az imádkozásra hangolva nyomatékosítja: elkülönülni a világtól, szeretni a nyájat, de legfőképpen az Úr Jézust. A második buzdításban Tóth Róbert vajdahunyadi lelkipásztor Pál apostol vallomása szerint, a Fil 3,7-8-ból, „amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért”, arra kér, hogy őrizzük szívünkben hit által az Úr Jézus Krisztust.

10.55 – Az elnökség tagjai helyet foglalnak az emelvényen. A szószéknél Pardi Félix szövetségi elnök igei köszöntésében az 1Kor 1,10-et idézi: „Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen”. Hangsúlyozza: Jézus Krisztusban ma, itt egyek lehetünk, Isten akarata szerint egy cél felé haladunk – egységben. Ismerteti a napirendi pontokat: 1) a küldöttek számbavétele, 2) beszámolók, 3) a Belső szabályzat módosítása, 4) mérlegképes könyvelő jelölése az Ellenőrző bizottságba, 5) beszámoló a nagyváradi Baptista Teológiai Fakultás újabb partnerkapcsolatáról, 6) tájékoztató egy új szövetségi kiadvány tervéről, 7) különfélék, 8) záró igehirdetés és ebéd.

11.05 – Pardi Félix lp. elnöki beszámolójában elmondja: hálás a segítőtársaiért, az elnökség egy irányt képvisel. Ugyanakkor voltak komplikált ügyek, amikor tanácstalannak érezte magát, ezért különösen hálás a szövetségi tanács segítségéért is.

11.09 – Borzási Pál főtitkár olyanképpen összegzi szolgálatát, mint amelyben sok az adminisztrációs teendő: levelezés, nyilvántartás, utazások, kapcsolatok ápolása. Kiemelkedően fontosnak tartja a kapcsolattartást a Román Baptista Unióval és a Magyar Baptista Egyházzal; a jövőben ezen irányt szeretné tovább erősíteni.

11.14 – Albert István Zsolt főtitkárhelyettes a szövetség és alegységeinek gazdasági-pénzügyi előrehaladásáról szól, miközben hangsúlyozza: gondoskodjunk továbbra is megfelelően lelkipásztoraink és alkalmazottaink fizetési alapjáról.

11.26 – A szövetség költségvetésének számadatait Szász Imre irodavezető értékeli. Azon az úton kíván továbbra is haladni, mondja, amelyen az anyagiakkal való bánás jó bizonyságtétel mind a testvérek, mind a világ előtt.

11.35 – Az Ellenőrző bizottság nevében Fazakas Miklós (Zilah) tesz jelentést, kisebb korrigálnivalókat említ. Csatlakozva az előtte szólókhoz, az ő meglátása is a határozott NEM a „szürke” munkára közösségeinkben.

11.38 – A gyűlést vezető elnök testvér helyet ad a hozzászólásoknak, végül szavazás alá bocsátja a gazdasági jelentést, amelyet a küldöttek egyhangúlag elfogadnak.

11.47 – A szövetség Belső szabályzatának hat, immár túlhaladott cikkelyének módosításait a főtitkárhelyettes sorolja és szavaztatja meg.

11.55 – A szövetség Ellenőrző bizottságába egy olyan férfitestvért próbál jelölni a kongresszus, aki mérlegképes könyvelő. Több név is szóba jön, de a megfelelő személy keresése nyitva marad.

12.05 – A jövőbeli statisztikai kérdőívek pontosabb kitöltésére kér a főtitkár, a fenyített tagok is tagok, hangsúlyozza.

12.12 – Fajsúlyos pénzügyi kérdésben kell szavazniuk a küldötteknek. Az utóbbi évek országos vagy kerületi gyűlésein tűnt fel a kérdés: visszakaphatják-e a kolozsvári telek megvásárlásra szánt pénzüket azon gyülekezetek, akik ezt kérelmezik? A kivetítőn megjelenik egy többszörösen összetett mondat, amelynek a lényege: felszabadítja-e a kongresszus a szövetség bankban lekötött pénzösszegét visszafizetés céljára? A gyűlést vezető ajánlja, ne folyjék erről most vita, de nem erőlteti az azonnali szavazást. Ilyenképpen lehetőség nyílik a kérdés értelmezésére, elhangzik néhány érvelés is.

12.34 – A kongresszus elfogadja az elnök testvér javaslatát és nyílt szavazás történik: a NEM-nél sok kéz lendül a magasba, az IGEN-eket megszámolva az eredmény 35, a tartózkodóké 12. A szavazati joggal rendelkező küldöttek száma 143 volt. A pénz lekötve marad; imádkozzunk, gondolkozzunk a jövőben ennek a legjobb felhasználásáról, zárja le a témát Pardi Félix tv.

12.41 – Tájékoztató hangzik el a BTA-BTF partnerkapcsolatról. Kis-Juhász Vilmos oktatási alelnök örömmel számol be arról, hogy a jelen tanév elején létrejött egy megállapodás a budapesti Baptista Teológiai Akadémia és a nagyváradi Baptista Teológiai Fakultás között. Hármas kapcsolatban működik ezentúl a képzés, a teológiai hallgatók az Emanuel Egyetem mellett a budapesti főiskola hallgatóiként is bejegyzettek. A szövetség tervbe vett új kiadványáról elmondja, magában foglalja majd a hitvallomásunkat, az Alapszabályt, és határozatokat az általunk képviselt közös álláspontról, tekintettel hívő életünk aspektusaira.

12.48 – „Nekem többet ér Jézus” c. közösének után, a különfélék napirendi pontnál az elnök testvér ajánlja, hogy az elhangzott ének lelkületével történjenek a hozzászólások. Veress Ernő ballai lelkipásztor javasolja, a szövetség lekötött pénzalapja a jövőben szolgálja a missziót, ugyanitt szorgalmazza Kelemen Szabolcs kárpátaljai szolgálatának további támogatását. Veress Efraim érszőlősi lelkipásztor indítványozza, hogy a kongresszus döntsön már most a lekötött pénz misszióalapba való kerüléséről.

13.05 – Ivánitzki István szatmárnémeti gyülekezeti vén lelki témák felé tereli a beszélgetést, túl sokat forgunk a pénz körül, mondja, majd kéri a küldötteket, imádkozzanak ébredésért, különösen az új generációnak erre nagy szüksége lenne. Szót kér még Szabó András értarcsai lelkipásztor, és részletezi a kárpátaljai gyülekezeteknek vitt legutóbbi segélyakciót.

13.15 – A kongresszus záró igehirdetésében a Zsidókhoz írt levél 4,14-16-ot veszi alapul Dr. Almási Tibor (Mo.), a Baptista Teológiai Akadémia rektora: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt”. Követhetjük az Úr Jézust helytelen módon is? – teszi fel a kérdést indításként. A válaszokban mélyenszántó elemzést ad az Úr Jézus Sátán általi megkísértéseiről. És rávilágít, több ponton is, szükséghelyzeteink biblikus megélésére.

14.03 – Köszönetnyilvánítást mond az elnök testvér a fogadó kémeri gyülekezetnek, mindazon atyafinak aki segített a szövetség tavaszi gyűlésének megrendezésében. Kissé hosszabban szól Mike József belényesi lelkipásztorhoz, megköszöni a nagy közösségben kifejtett ének-zenei szolgálatát, munkássága új fordulatot vesz, amelyhez sok áldást kíván.

14.12 – Pardi Félix szövetségi elnök záróimájával ér véget a kongresszus. A küldöttek az ebédet az imaház alagsorában fogyasztják el. A kémeri szakácsok bográcsos ételt készítettek (körülbelül szabadtűzön). A szívélyes légkör még marasztalja a vendégeket, ígyhát komótosan kelnek útra – a találkozás és a sok élmény súlyával.

Forrás: http://www.rmbgysz.ro/hir/jezus-krisztusban-egyek