Hírek, beszámolók Derecskéről

3508

Minden hívő – különösen kisebb – közösség életében nagy örömet jelent az, ha megtért és újjászületett lelkek kívánják engedelmességben követni az Úr Jézust, és ezt az elhatározásukat bemerítéssel is megpecsételik.

Ez történhetett Derecskén is 2016. október 30-án délelőtt, amikor öt lélek számolhatott be arról, hogyan találkoztak az élő Istennel, milyen munkát végzett az életükben, és miként könyörült rajtuk. Az őszinte és boldog bizonyságtevők közül hárman, Tomka János, Joel és Boáz már egészen kicsi korukban otthon a családban, később a gyülekezetben is hallottak, tanultak az Úr Jézusról. Folyamatosan érezték Isten személyes hívását és keresését életükben, de végső elhatározásra csak a nyáron egy ifjúsági táborban hallott szolgálatok után jutottak. Míg Rácz Tímea és Lajos csak felnőttként hallottak Istenről, és több nehéz élethelyzetet kellett megtapasztalniuk ahhoz külön-külön, míg egymástól függetlenül az Úr Jézustól átvehették bűneik bocsánatát, és kaptak egy új kezdetet, egy új életet Istentől, amelyet azóta egymást segítve, férj-feleségként élnek. Ők ketten a derecskei körzethez tartozó nagykereki gyülekezet tagjai lettek. Az igét Albert István Zsolt testvér, a paptamási gyülekezet lelkipásztora hirdette, a bemerítést pedig lelkipásztorunk, Csuhai József testvér végezte. Az alkalmon a paptamási, illetve a helyi összevont énekkar szolgált. A közös ebéd után a napsütéses őszi délutánon hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze. Albert Zsolt testvér igeszolgálata, számos bizonyságtétel, az énekkar, a közös éneklés mind-mind hangolták a szívünket az Isten iránti mély hálára, amit szeretnénk nemcsak ez alkalommal, hanem életünk minden napján gyakorolni.

DSC02773November 22–27-ig evangelizációs és hitmélyítő alkalmakat tartottunk, amelyekre imádsággal, személyes meghívókkal, illetve a városba több helyen kihelyezett plakátokkal készültünk és hívogattunk. Meghívott vendégünk volt a kárpátaljai Csongorról id. Pocsai Sándor református lelkipásztor testvér, aki a Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió alapítója. Estéről estére hangzott a zsúfolásig megtelt nagyteremben a megtérésre hívó szó, de örömmel hallgattuk a misszió életéről szóló beszámolókat is. Szombat délután meghívott vendégünk volt a Vox Nova férfikar. A 15 órától kezdődő zenés áhítaton személyes bizonyságtételeik mellett felhangzott számtalan lélekemelő, gyönyörű ének Szilágyiné Mátyus Elvira vezetésével. Hangszeres kísérőjük zongorán és orgonán Tóth Sámuel volt. Szintén erre az alkalomra a kórussal együtt érkezett meghívott lelkipásztor testvérünk, dr. Mészáros Kálmán, aki igeszolgálatával hangolt és készített fel minket az adventi időszak megélésére, Krisztus eljövetelének közelségére és az ő naponkénti várására: „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2Pt 3,9)

DSC02843November 27-én, vasárnap délelőtt pedig gyermekbemutató istentiszteletünk volt, amikor Kiss Tamás és Anna elhozták elsőszülött gyermeküket, a kis Benjámint felajánlani az Úrnak. Csuhai testvér az 1Móz 35,16–18 igékkel bátorította a fiatal szülőket, majd örömmel imádkozott második kis unokájáért, és ajánlotta a gyülekezet imakarjaiba őt.

Isten áldása nyugodjon a kisgyermeken, családján, meghívott vendég szolgálattevőinken, a most már Krisztus családjába tartozó bemerített testvéreinken, egész közösségünkön, hogy életünk legyen mindenkor Isten dicsőségére, és használható eszközei lehessünk embertársaink megmentésében.