Magyar baptista misszió a Felvidéken

4372
SONY DSC

A történelmi Magyarország felvidékén még a 19-ik század végén indult el a baptista misszió, amely nagyon ígéretesnek mutatkozott. Előbb Negyeden, majd Marcelházán, végül Szentpéteren 1908-ban alakultak a gyülekezetek, amelyek bölcsői voltak a misszió továbbterjedésének.

Olyan szépen fejlődtek ezek a gyülekezetek, hogy az akkori Magyarországi Baptista Egyház vezetősége jónak látta, hogy egy lelkipásztort küldjön erre a vidékre. 1911-ben Alexovics György átköltözött Negyedre (Udvarnoki András javaslatára). Alexovics testvér buzgón munkálkodott egész életén át, Pozsonytól Kassáig, sőt Munkácsig – az egész Felvidéken.

Sok akadályba ütközött, de mégis terjedt a misszió. A magyar misszió elsõ nagy traumája Trianon volt, amikor is a felvidéki magyarok kívül kerültek Magyarország határain; a második pedig a Benesi dekrétum határozata értelmében megvalósított erõszakos lakosságcsere – 1947-48-ban. Ekkor mintegy száz gyülekezeti tagot áttelepítettek Csehszlovákiából Magyaroszágra.

Helyettük Szlovák testvérek jöttek Magyarországról. Így jöttek létre a mostani dél Szlovákiában jelenleg is mûködõ, jóllehet magyarul is értõ, de identitásukban szlovák érzelmû testvérekbõl álló gyülekezetek. Ezek nagyobb részében ma már csak szlovák nyelven folyik az istentisztelet (pl. Naszvad, Nagysalló, Bagota, Panyidaróc, Léva). Itt kell megjegyeznem, hogy néhány olyan nagyobb múlttal rendelkezõ gyülekezet, mint Pozsony, Kassa, vagy Losonc az elmúlt két évtized során fokozatosan elszlovákosodott.

Az elmúlt évtizedben a Komáromi Gyülekezetben az evangélizációs munka terén kiváló Barkóczi Sándor lelkipásztor szolgálatai nyomán jelentős ébredés indult a magyar lakosság között is.

A gyülekezeti munka azonban a gyülekezeti tagok többségéhez igazodva a szlovák nyelven folyik Komáromban. A testvérek abban a néhány kis gyülekezetben, ahol csak magyar nyelven folytak az istentiszteleteket fontosnak látták, hogy létrehozzák a Szlovákiai Magyar Baptisták szervezett közösségét, ami Isten kegyelmébõl létre is jött 2000. augusztus elsejével. E misszió központja Szentpéteren van.

Jelenleg mintegy húsz missziói központ köré csoportosulnak a baptista gyülekezetek Szlovákiában. Többségében szlovák, néhol vegyes, egy körzetben viszont magyar az istentisztelet nyelve. A napi pártpolitika nemzetiségeket egymás ellen uszító propagandája ellenére azonban örvendetes tényként tapasztalható, hogy az utóbbi időben a szlovák és magyar baptisták készek a testvéri együttmunkálkodásra.

Felvidéki magyar gyülekezetek címei:

Komárom, BJB, ul. Biskupa Kiralya 13. 945 01 Komarno

Marcelháza, BJB, Hlavna ul., 946 32 Marcelovna

Negyed, BJB Hlavna ul., 925 85 Neded

Szentpéter, BJB, Siroka ul., 946 57 Svaty Peter