Köszönöm, Úr Jézus, hogy gyermekkorom óta sokat hallottam felőled. Gyermekként, gyermeki hittel megtanultam, hogy te Isten Fia vagy, mert úgy születtél meg emberként, hogy egy szent életű szűz leány (neve szerint Mária) a Szent Szellem által fogant, és szült meg téged emberként. Vagyis fizikailag is egy igazi asszony-embertől születtél, azzal az egyedülálló csodával, hogy a fogantatásod nem egy férfitől származott, hanem magától a mindenható, teremtő Istentől.

Isten a Szent Szellem által „árnyékozta” – termékenyítette meg – Mária méhét. Máriának kiemelkedő hitre volt szüksége ahhoz, hogy ez a csoda vele megtörténjen. A Biblia leírja, hogy álmában jelent meg az angyal Mária számára, és bejelentette neki, hogy egy fiút fog szülni, aki az örökkévaló Isten Fia lesz.

Joggal csodálkozott Mária, és kérdezett vissza:

„Hogyan lehetséges ez, holott én férfit nem ismerek?”

Tanulságos, hogy nem tiltakozott a rendkívül különleges és kényes feladat ellen, csak a megvalósulás módja jelentett „problémát” számára. De ebben is azonnal alázatosan meghajolt, amikor az angyal közölte:

„A Szent Szellem árnyékoz be (érint meg) téged, és aki születik, az Isten Fia lesz!”

Mária mély alázattal kiszolgáltatta magát az Isten akaratának teljesítésére:

„Legyen nékem a te beszéded szerint!” – mondta.

Külön nagy jelentőséget ad ennek a vállalásnak az, hogy Mária menyasszony volt, egy József nevű férfi jegyezte el őt. Nyilvánvaló, hogy Mária ezzel az odaszánt vállalásával többszörös nagy veszélynek tette ki magát.

  1. Elhiszik-e (főként a vőlegénye), hogy ő a Szent Szellemtől fogant? (Ilyen még soha nem történt.)
  2. Izraelben – a törvény szerint – megkövezés járt a „törvénytelenül” történt fogantatás és szülés miatt.

Isten megfelelő segítséget és védelmet nyújtott azzal, hogy Mária vőlegényével, Józseffel is közölte:

„Ne félj feleségül venni jegyesedet, Máriát, mert aki benne van, az a Szent Szellemtől van.”

Sőt, őt mint a gyermeket nevelő apát arra kérte, hogy nevezze el Jézusnak (vagyis Szabadítónak), „mert ő szabadítja meg népét bűneiből”.

Megállapíthatjuk, hogy Mária férje, József méltó társ volt Mária küldetésében. Csendes és áldott eszköze volt Istennek a Jézus Krisztus által elvégzett váltságművében. Szép küldetést töltött be Mária férjeként, és mint férj és apa a rájuk bízott Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának mint valóságos embernek a gyermekkori nevelésében, majd a képviseletében.

Óriási jelentőségű hitbeli vállalás volt, amikor József, Mária férje hit által elfogadta, hogy jegyesének, Máriának az elsőszülött fia, Jézus Krisztus a Szent Szellemtől fogant. Nagy jelentősége van ennek. A világtörténelemben sem történt még egy ilyen! Minden bizonnyal Mária neki, a vőlegényének beszámolt Istennek az Úr Jézus születésére vonatkozó kijelentéséről. Isten külön kijelentésben is közölte Józseffel:

„Ne félj feleségül venni Máriát, mert aki benne fogant, az a Szent Szellemtől van.”

József a hit területén is méltó társa volt Máriának. Feleségül vette Máriát azért, hogy ezzel védelmet nyújtson számára. Ugyanakkor a Biblia kiemeli, hogy nem érintette Máriát, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, Jézus Krisztust.

A világtörténelemnek is a legnagyobb és egyedülálló csodája Jézus Krisztus személye, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Önként vállalta szolgálatként a testünket és a sorsunkat, amikor azonosult velünk. Mulandó testben, emberként, egy asszonytól született.

Jött, hogy értünk, miattunk, velünk azonosulva, testében elszenvedje a mi bűneink büntetését a kereszten.

Jézus Krisztus, „aki által és akire nézve teremtetett minden a mennyen és a földön”, a mi testünkbe öltözve, a mi bűneink büntetését szenvedte el, amikor a keresztfára szegezve jelentette az Atyának: „Elvégeztetett!” Így képviselt minket hitelesen a szent és bűnt gyűlölő Isten előtt. És teljes bocsánatot szerzett számunkra, akik a bűneinket megvallottuk, és belé vetett hittel kértük és elfogadtuk az ő bocsánatát és szabadítását.

Tanulságos, hogy bár Jézus mindent az Atya iránt való engedelmességből és az irántunk való szeretetből vállalt és tett, erős hangsúlyt helyez arra, hogy a megváltásunkat a saját döntése és odaszánása, hatalma által végezte el. Ezt nyilatkozta: „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.” (Jn 10,17–18)

Köszönjük, Uram, hogy vállaltál, megváltottál, véred által megtisztítottál, feltámadásod által örököstársaiddá fogadtál. Kérünk, Szent Szellemed által erősítsd a hitünket, a hűségünket, tedd gyümölcsözővé szolgálatunkat, készíts el arra, hogy – ígéreted szerint – örököstársaidként részünk legyen a te mennyei dicsőségedben!

Id. Kovács Géza


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!