„Ezen a kősziklán építem fel egyházamat!”

Aliansz Teológiai Műhely Piliscsabán

1636

Már egy évtizede annak, hogy a Magyar Evangéliumi Szövetség vezetősége Aliansz Teológiai Műhely elnevezéssel minden esztendőben továbbképzést szervez a szövetséghez tartozó, evangéliumi elkötelezettségű egyházi és felekezeti vezetők, valamint a különböző lelkiségi mozgalmak meghatározó személyiségei számára. 

DSC009682017. február 21-én a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon volt ismét a találkozó helyszíne. A mintegy negyven résztvevő közel húsz népegyházi, evangéliumi és karizmatikus hátterű magyarországi felekezetet és missziós szervezetet képviselt.

A találkozó Szeverényi Jánosnak, az Aliansz elnökének, az evangélikus egyház országos missziói lelkészének köszöntőjével és Lukács evangéliumából vett igei elmélkedésével (Lk 10,38–42) vette kezdetét. Kihangsúlyozta, hogy Mária igehallgatása és Márta cselekvő hite egyaránt követendő példa lehet előttünk. A délelőtt során három időszerű témában hangzott el előadás.

D. Szabó Dániel, az Aliansz tiszteletbeli elnöke, református teológiai tanár A felekezetek, gyülekezetek kapcsolata, egymásért vállalt felelősségének bibliai alapjai címmel tartott érdekfeszítő előadást. „Édesapámat megfosztották palástjától. Amikor én is hasonló sorsra jutottam, az egyház hajójából kidobtak, Isten népe mentőcsónakjaiba kerültem” – idézte föl küzdelmes sorsának meghatározó élményét és Isten mindent helyreállító szeretetének bizonyítékait. Látása szerint a reformáció fél évezredes jubileumi évében feltétlenül szükség lenne egy teljes spektrumú (népegyházi-evangéliumi) protestáns zsinat összehívására, amelyben kész összekötő szerepet vállalni.

pilisacabakapolnaDr. Mészáros Kálmán, az Aliansz alelnöke, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető docense, a reformáció 500. évfordulója kapcsán Egységtörekvések az egyháztörténelem különböző korszakaiban címmel tartott vetített képes előadást. Áttekintést adott a bábeli nyelvzavartól a Krisztus által létrehívott egyház sziklaszilárd alapigazságain, a pünkösdi Lélek-áradás egységet teremtő időszakán, az egyház több évszázados történelmi útjának nehézségein, tévelygésein, ébredési mozgalmain, a reformáció korszakalkotó felismerésein és az azt követő egységtörekvéseken keresztül egészen napjaink kihívásainak időszakáig.

Dr. Győri István, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia korábbi dékánja A protestáns ökumené kérdései a reformáció emlékévében témában dolgozta ki előadását, amit a szerző halaszthatatlan elfoglaltsága miatt Szuhánszky T. Gábor Aliansz-alelnök ismertetett. „A protestáns szót ma inkább a »tiltakozó« jelentésével használjuk, pedig a szó eredeti értelme ez: tanúskodik, bizonyságot tesz, kiáll az igaza mellett, a latin pro (-ért) és a testes (tanú) szavakból képzett ige. Talán épp az 500 éves jubileum adna alkalmat, hogy visszatérjünk eredeti »hitvalló« értelméhez, amely szerint protestáns az, aki hitét vállalja és megvallja” – hangsúlyozta professzor testvérünk.

A délután folyamán pedig előre felkért hozzászólóként Papp János baptista egyházelnök, Pataki Albert pünkösdi egyházelnök, valamint dr. Khaled A. László metodista szuperintendens fejtették ki látásukat a mai egyházak vezetőinek felelősségéről, felekezeteik egymáshoz és az államhoz való viszonyáról, a felekezeti közeledések és egységtörekvések eredményeiről, nehézségeiről, sőt buktatóiról.

A hozzászólások sorát László Viktor, az Aliansz harmadik alelnöke, a magyarországi karizmatikus katolikus ébredési mozgalom egyik meghatározó személyisége, az Ez az a nap! missziós szervezet elnöke nyitotta meg. Kifejtette, hogy a felekezetközi és vallásközi párbeszédnek helye van, ugyanakkor veszélyeket is rejt, ha ennek során nem Krisztushoz, hanem csupán egymáshoz közeledünk.

A fórumbeszélgetés Horváth István, az Aliansz főtitkárának tájékoztatójával zárult. Ebben szólt az evangéliumi szövetség további missziós terveiről, programjairól és más fontosabb aktuális kérdésekről. A befejező áhítat gondolatait Szuhánszky T. Gábor mondta el, amit imaközösség és záró áldás követett. Köszönet a jól szervezett alkalomért és a kiváló ellátásért. Soli Deo gloria!