A tengerentúli magyar baptisták helyzete

3429
Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet

Történelmi okok idézték elő a magyar baptisták kivándorlását a Kárpát-medencéből a tengerentúlra. Már a 19. század utolsó évtizedeiben jelentkeztek azok a társadalmi, politikai feszültségek, amelyek az erőteljes iparosodással, a parasztság elszegényedésével, a nemzetiségek önállósodási törekvéseivel jártak együtt.

Sokan látták kilátástalannak jövőjüket szülőföldjükön, ezért vándorbotot fogtak és a nyomor elől az „új világ” felé vették útjukat. Az első kivándorlási hullám idején, a századforduló táján több mint egymillió magyar állampolgár hagyta el szülőföldjét.

A magyar baptista emigráció elsődleges célpontja Észak-Amerika volt. Az újonnan alapított gyülekezetek elsősorban a nagyobb amerikai városok magyar kolóniáiban alakultak meg. A legelső magyar baptista gyülekezet az Ohio állambeli Clevelandben jött létre 1899-ben. Ezt követően a többi amerikai nagyvárosokban létrejött gyülekezetekkel együtt 1908-ban létrehozták az Amerikai Magyar Baptisták Szövetségét. Itt határozták el a tengerentúli magyar baptisták összefogását és informálását célzó Evangéliumi Hírnök havilap kiadását.

A két világháború között Dulity Miklós és Orosz István lelkipásztorok szorgalmazására elindított segélyakcióikkal az amerikai magyar testvérek jelentős segítséget nyújtottak az „óhazában” sínylődő hittársaiknak. Ennek keretében 16 vagon ruhaneműt és élelmiszert küldtek a megcsonkított hazába, az elcsatolt Felvidékre, Erdélybe és a Vajdaságba. A készpénzben küldött segély összege százezer dollár körüli volt.

A ’30-as években az észak-amerikai szövetséghez 46 gyülekezet és misszióállomás tartozott, ahol 32 lelkipásztor munkálkodott a 2427 bemerített felnőtt tagot számláló közösségben. Újabb 12 ezres menekülthullám érkezett a második világháború alatt, illetve a kommunista diktatúrák vallásüldöző időszaka idején. Az 1956-os szabadságharc leverését követően pedig mintegy 40 ezer honfitársunk emigrált Amerikába, illetve Ausztráliába. 1960-ban Floridában aggmenházat építettek 26 magyar gondozottal.

1961-ben a Toronto közeli Ráma táborban tartották első nyári bibliai konferenciájukat a magyar baptisták. Azóta ebben a Tahi táborunkhoz hasonló ifjúsági táborban jönnek össze minden évben néhány napra magyar nyelvű bibliatanulmányozásra a tengerentúli magyar baptisták. A hatvanas években gyors asszimiláció kezdődött el az emigrációban, ennek hatására a magyar alapítású gyülekezetek egy része az angol nyelv használatára tért át. Képzett lelkipásztorok hiányában a magyar anyanyelvű gyülekezetek megmaradása is veszélybe került. Ennek ellensúlyozására dr. Haraszti Sándor kezdeményezésére 1972-ben az amerikai, illetve magyarországi baptista szövetség közötti megállapodás értelmében lelkipásztorcsere-programot hoztak létre, melynek eredményeként tíz lelkipásztor végzett szolgálatot Toronto, Kipling, Kelowna, Cleveland, Detroit magyar gyülekezeteiben.

Az amerikai magyar baptisták között 1980-ban nyelvi, szervezeti nézetkülönbségek, valamint az óhazával való kapcsolattartás különböző megítélése miatt közel tíz évig tartó szakadás következett be. Mivel az Evangéliumi Hírnök ebben az időben egyre kritikusabb hangvételű és többségében angol nyelvű cikkeket közölt, szükségesnek tűnt egy magyar nyelvű evangéliumi lap indítása A Kürt címmel. Nem volt könnyű feladat azokban az időkben a megszakadt testvéri kapcsolatok helyreállítása, a két szövetség megbékítése, valamint a két magyar alapítású lap egyesítése, amely éppen a Clevelandben töltött lelkipásztori szolgálati éveim időszakára esett.

A két szövetség ünnepélyes egyesítő közgyűlését 1990 nyarán, az akkor újonnan vásárolt clevelandi imaházban tartottuk meg. Erre a jelentős eseményre, aminek az előkészítésében és lebonyolításában magam is tevékenyen részt vettem, immár 20 évvel ezelőtt, Amerikából való hazatérésünk előtt került sor. A két szövetség mihamarabbi egyesítését az is sürgette, hogy a nyolcvanas évek közepétől újra népesebbé váltak az amerikai magyar gyülekezetek. Ennek egyik oka az volt, hogy ebben az időben tömegesen vándoroltak ki Erdélyből honfitársaink a magyargyűlölő Ceauşescu véres kezű, román kommunista diktátor kegyetlen elnyomó rendszere elől.

Az Amerikába emigráló, többségében nagycsaládos erdélyi baptisták lelki otthonra találtak a magyar anyanyelvű gyülekezetekben, amelyek szinte „megfiatalodtak” a gyermekek és ifjak megnövekedett száma miatt.

Énekkarok, zenekarok alakultak, egyre sűrűbben szerveztek ifjúsági és különböző bibliai konferenciákat. nyolc-tízórás autóutakat is szívesen felvállalták a gyülekezetek tagjai, hogy kölcsönösen meglátogassák egymást, és ilyen módon is ápolják a testvéri kapcsolatokat. A szövetséghez jelenleg tíz észak-amerikai magyar gyülekezet tartozik: Cleveland, New York, Detroit, Chicago, Torontó, Los Angeles (Alhambra és Santa Monica), Kelowna, Kipling és Palm Bay. A szövetséghez tartozó gyülekezetek tagjainak együttes létszáma a kilencvenes évek közepén nem érte el az ezres létszámot.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 2008-ban ünnepelte 100 éves jubileumát a Chicago melletti Wheatonban közel félezer résztvevővel. A Billy Graham Oktatási Központban megtartott jubileumi konferenciára, mint a magyarországi baptisták elnökét és korábban köztük szolgáló lelkipásztort, engem is meghívtak a szövetség vezetői, ahol egy történelmi visszaemlékezéssel egybekötött igehirdetéssel szolgálhattam a centenáriumát ünneplő amerikai magyar baptisták ünnepi közgyűlésén.

Dél-Amerikában, a brazíliai Sao Paulo környékén telepedtek le nagyszámban magyarok, különösen a trianoni országcsonkítás után. Itt alakult meg 1924-ben az első dél-amerikai magyar baptista gyülekezet. Ezenkívül Carapicuiban, Árpádfalván, Apucarana nevű településeken jöttek létre magyar gyülekezetek. Argentínában pedig Buenos Aires városában alakult magyar baptista gyülekezet. Szervezett formában 1952-ben lendült fel a magyar misszió. A dél-amerikai Bolíviában pedig magyar baptista misszionárius kezdett gyülekezetszervezésbe a bennszülött lakosság körében. Ausztráliában Melbourne városába az 1960-as években érkeztek magyar baptisták az akkor Jugoszláviához tartozó Vajdaságból. A gyülekezet alapítására 1969-ben került sor. 2009-ben ünnepelték a gyülekezet fönnállásának 40 éves jubileumát.

Ezenkívül Sydney, Adelaide, Brisbane, Gelong városában élnek magyar baptisták, akik alkalmanként tartanak közös istentiszteleteket magyar nyelven.

Végül a nyugat-európai magyar baptisták közül a Stuttgartban és környékén élő hittestvéreinket kell még megemlítenem. Az 1960-as évek elején szerveződött a stuttgarti nemzetközi baptista gyülekezet, ahol 20 csoportban folyt vasárnapi iskolai tanítás, melyek között magyar nyelvű tagozat is működött. A vasárnap délelőtti istentisztelet angolul és németül folyt szinkrontolmácsolással. A látogatók kötött 15-20 nemzetiséget is számon tartanak. A nyugat-európai baptisták kezdeményezésére a „vasfüggöny” fönnállásáig a Trans World Radio magyar adása jelentett nagy segítséget a hazai baptisták hitének ébrentartásában. Azóta a hat–nyolc évenként megrendezésre kerülő magyar baptisták világtalálkozója jelent összekötő kapcsolatot a hazai és határon túli magyar baptisták között.