Újraválasztották a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét és főtitkárát

1266

Tisztújításra került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 2021. december elsején megtartott éves közgyűlésén. A következő ötéves ciklusra Steinbach József református püspököt választották meg újra a szervezet elnökévé, és dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt főtitkárrá.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitóáhítata után beszámolója kezdetén vezérigéje („…hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket…” [1Pt 2,9]) kapcsán az alábbiakat mondta:

„Valljuk, hogy Isten nagy, szabadító tette egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban történt. Őáltala teremtett, gondot visel és újjáteremt. Életünk minden eseménye is Isten szabadító, kegyelmes tettére utal. Vegyük észre ezt! Ezért ma – nehéz és ellentmondásos időkben – a különböző felekezetek együttes közösségben valljuk: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó, aki sokféle sötét tévelygésből csodálatos világosságra hívott el minket. Van út, van irány, van szabadságban megélt igazodás, szakadéktól óvó korlát, és van boldog megérkezés. Isten az ő nagy tetteit a krisztusi megváltásban mutatta meg, amelynek szolgálatra hívő öröme földi életünk minden percét átjárja. Közös hitvallásunk közös szolgálatra hív. A feltámadott Úr általunk szól, cselekszik. Micsoda méltóság ez! Lejárt az öncélú felekezeti viták ideje: együtt kell hirdetnünk és élnünk az evangéliumot, azok felé is, akik egészen mást gondolnak a világról, mint mi. Az »eredményt« majd a cselekvő Isten kegyelme ajándékozza, akarata és jótetszése szerint. A mi felelősségünk a szelíden, de prófétaian határozott tanúság, valamint a minden nyomorúságunk ellenére is hiteles – folyamatosan megszentelődő – élet. A hitvalló soha nem adja fel hitét, Krisztus evangéliumát, keresztény örökségét, és soha nem gerjeszt békétlenséget, gyűlöletet, legfeljebb vállalja a tanúsággal járó szenvedést. Együtt tanúskodni, hitelesen hitvallósan, és mégis »felülemelkedett« lélekkel, szentlelkesen – ez a felekezetek közösségének küldetése ma.”

Megemlékezett beszámolójában az elmúlt tíz év jelentősebb pillanatairól, az ökumenikus szervezetek közelgő hazai rendezvényeiről, és kitért a gyülekezetekben folytatandó legfontosabb hazai teendőkre is.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében összegezte az elmúlt tíz év jelentősebb eseményeit, majd nagy vonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok ez évi munkáját. A bizottságok idén is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A bizottság idén egy kiadványban foglalta össze a korábbi évek írásait Egyházi szolgálatok gyakorlati és dogmatikai összehasonlítása címmel, valamint megszervezte szokásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestéjén. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben ismét megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra!” (ApCsel 20,28) Lelkigondozó és lelkigondozott vagyok tematikával. A konferencián a tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból szoktak részt venni. Missziói napot tartott a bizottság Szombathelyen. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek, és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága ebben az évben Párkányba tervezte kihelyezett látogatását. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2021-ben megszervezték a szokásos éves gálaestet. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal a kapcsolatot erősítse. A bizottság Pécsre tervezett kihelyezett látogatását elhalasztotta a dzsámi felújítása következtében. Idén novemberben a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott. Meghívott előadójuk Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének vezetője volt, aki „A vallási helyzet Kínában” címmel tartott előadást. A Szociáletikai Bizottság idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával együtt tanulmánykötetet adott ki Az egyházak és a katonai erők előtt álló kihívások, az együttműködés lehetőségei címmel, majd egy, a kötetet bemutató minikonferenciát is szerveztek. A bizottság lefordította az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) „Egyházak együtt a járványban” c. kiadványát is, és idén is támogatta az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport munkáját a Teremtés Hetének megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági Bizottság idén tavasszal ismét megtartotta a már új néven megrendezésre kerülő PIKNIK – Pünkösdi Ökumenikus Zenés Istentiszteletet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak, valamint a 2020-as ifjúságkutatás kiértékelése kapcsán tartottak egy konferenciát is.

Ezt követően az elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnökeit, hogy ismertessék éves beszámolóikat.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök 2021-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat a pandémia lehetőségeihez igazodva sikeresen végrehajtották.

A számvizsgáló bizottság pénzügyi tájékoztatást adott a közgyűlésnek, melyben szerepelt a központ fenntartása és különböző rendezvények, valamint a bizottságok összes programja. A beszámolót a közgyűlés jóváhagyta a Felügyelőbizottság elnöke és a független könyvvizsgáló jelentése után, majd elfogadták a 2022. évi költségvetést.

A következő ötéves ciklusra az újraválasztott elnök, Steinbach József református püspök és az újraválasztott főtitkár. dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész mellé megválasztották az alelnököket: Kondor Péter evangélikus püspököt, dr. Khaled A. László metodista szuperintendenst, Magyar Marius román ortodox esperest, és elnökségi tagnak Pataky Albert pünkösdi egyházelnököt. A háromfős Felügyelőbizottságba a következő ötéves ciklusra a közgyűlés Papp János baptista egyházelnököt, Szentirmai Róbert konstantinápolyi ortodox atyát és Frank Hegedűs anglikán esperest választotta.

A közgyűlés Magyar Marius imádságával ért véget.

Budapest, 2021. december 2., csütörtök


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!