Udvarnoki András-díj a Baptista Teológiai Akadémián

4269
Pesti Vígadó

Mint arról korábban már hírt adtunk, 2016. október 29-én volt a Baptista Teológiai Akadémia 110. évfordulójának jubileumi ünnepe a Pesti Vigadóban.

Ezen az ünnepen került sor első alkalommal az Udvarnoki András-díj átadására, amit most ketten vehettek át.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban megalapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői, vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításának elismerésére.

2016-ban a BTA Szenátusa dr. Beharka Pál, a BTA professor emeritusa és Hetényi Attila, a BTA nyugalmazott főigazgató-helyettese részére adományozta az Udvarnoki András-díjat.

A díjazottak laudációját az alábbiakban ismertetjük.

Dr. Beharka Pál

beharkapalDr. Beharka Pál, a Baptista Teológiai Akadémia professor emeritusa 1929. június 24-én született Budapesten. Egyházzenei tevékenységét egészen fiatalon kezdte Budán, a Hegyalja úti Árvaházi Baptista Gyülekezetben mint harmonista. Zenei tehetsége már ekkor megmutatkozott. A Nemzeti Zenede hallgatójaként orgonatanulmányokat folytatott, tanárai dr. Vasady Lajos, Ákom Lajos és Hammerschlag János voltak. Zeneszerzést Lisznyay Szabó Gábortól, Szervánszky Endrétől és Hammerschlag Jánostól tanult. 1952-től a közelmúltig az Újpesti Baptista Gyülekezet első számú orgonistája volt.

1957-től közel hat évtizeden át – egészen az elmúlt tanévig – meghatározó oktatója volt a Baptista Teológiai Akadémiának. Kántorok és lelkipásztorok generációinak tanított egyházzenét, orgona-, illetve harmóniumjátékot, valamint karvezetést. Évtizedeken át a baptista egyház Központi Énekkarának orgonakísérőjeként és másodkarnagyaként tevékenykedett.

2012-ben professor emeritus kinevezést kapott a Baptista Teológiai Akadémián.

Zenepedagógiai munkásságát maradandóan képviseli a Gyülekezeti orgonajáték című műve, amely több kiadásban megjelenve, a testvéregyházak intézményeiben is alapvető tankönyvként szolgál.

Számos baptista egyházzenei kiadvány szerkesztését irányította. Szívügye volt mindig az új generációk bekapcsolása a zenei életbe. Számos orgonahangversenyt adott itthon és külföldön. Orgonajátékát hanglemezek és CD-k őrzik. Zenei munkásságát 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével ismerték el. 2001-ben Újpest város önkormányzatától Újpestért díjat kapott. 2005-ben a Magyarországi Baptista Egyház a tudomány, a művészet, a misszió és a társadalom területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Spurgeon-díjban részesítette.

2005-ben díszdoktorrá avatták a kaliforniai Biola Egyetemen.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa nagyra értékelve dr. Beharka Pál professor emeritus hosszú évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, művészeti munkáját – amellyel számos teológus- és kántornemzedék zenei tudását, ének-zene iránti szeretetét, valamint művészeti elkötelezettségét munkálta –, számára az Udvarnoki András-díjat adományozza.

Hetényi Attila

hetenyiattilaHetényi Attila, a Baptista Teológiai Akadémia nyugalmazott professzora és főigazgató-helyettese 1932. december 4-én született Gyomán. Lelkipásztori szolgálatot végzett 1957 és 1992 között Budapest-Pestlőrincen, Nagyvarsányban és a Budapest-Wesselényi utcai gyülekezetben.

Közegyházi tevékenységei:

hosszú időn át elnökként vezette a Magyarországi Baptista Egyház Irodalmi és Tanulmányi Bizottságát, az 1967-es Baptista hitvallás egyik szerkesztője, illetve az Énekeskönyv-bizottság tagja volt.
1967-ben bekapcsolódott a Baptista Teológiai Szeminárium oktatói munkájába. 1971-ben az ószövetségi tanszék vezetője lett. Eközben 1977 és 1981 között az intézmény dékánjaként, majd 1996-tól közel tíz éven át akadémiánk főigazgató-helyetteseként tevékenykedett.
1980-ban teológiai tudományos kutatómunkát folytatott a zürich-rüschlikoni International Baptist Theological Seminary-ben.

Munkássága idején tagja volt a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakfordító Bizottságának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak és a Keresztény-Zsidó Társaságnak is. A Magyar Bibliatanács által kiadott Bibliai atlasz fordítója, a Deuterokanonikus bibliai könyvek lektora és szerkesztője, illetve számos más Magyarországon megjelent tudományos könyv szaklektora.

Éveken át aktív résztvevője volt a Magyarországi Református Egyház Doctorok Collegiuma Ószövetségi Szekciójának.

A mai baptista lelkipásztorok nagy része tőle tanulta a különböző ószövetségi tárgyakat. A lelkipásztor-továbbképző tudományos konferenciákon évtizedeken át magas szintű előadásokkal segítette újabb ismeretekhez szolgatársait.

2004-ben a Protestáns Média Alapítvány megkeresésére bekapcsolódott a Károli-biblia revíziós munkájába.

2006-ban a Magyarországi Baptista Egyház a tudomány, a művészet, a misszió és a társadalom területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Spurgeon-díjban részesítette.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa nagyra értékelve Hetényi Attila nyugalmazott teológiai professzor évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, valamint intézményszervező és -vezető munkáját – amellyel számos teológusnemzedék Biblia iránti szeretetét, hittudományi ismereteinek elmélyítését és tudományos elkötelezettségét munkálta –, kiemelkedő bibliatudományi életművének elismeréseképpen részére az Udvarnoki András-díjat adományozza.