Lelkipásztor-búcsúztató Békésen

5293

Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsolt 34,2–4)

Ez a bibliavers köszöntötte 2018. január 21-én a Békési Baptista Gyülekezet ünnepi istentiszteletén a megjelenteket.

Nem sűrűn fordul elő egy gyülekezet életében, hogy lelkipásztora aktív szolgálatát befejezi és nyugdíjba vonul. A Békési Baptista Gyülekezet életében ez történt most. Péter István testvér, a gyülekezet lelkipásztora nyugdíjazás okán letette szolgálatát.

Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet vendégeivel együtt visszatekintett Péter István testvér aktív lelkipásztori szolgálatára, hálát adott mennyei Urának mindazért, amit általa ajándékozott az Úr népének.

A helyi gyülekezeten túl az alkalmat megtisztelte jelenlétével Izsó Gábor, Békés Város polgármestere; a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének képviselői; a volt szolgálati helyekről érkező testvérek; a helyi egyházak vezetői; rokonok, barátok és ismerősök.

Az igehirdetést ifj. Kulcsár Tibor baptista lelkipásztor végezte. Ezután következett Péter István testvér leköszönő szolgálata, melyben visszatekintett lelkipásztori elhívására, volt szolgálati helyeire, a magyarországi átköltözés nehézségeire, a megtapasztalt áldásokra; melyekért hálát adott Urának.

Elmondta, hogy lelki szolgálatát eleinte romániai főállása mellett végezte, majd 1990-ben az Úr elhívta arra, hogy teljes idejű lelkipásztor legyen. Első szolgálati helye a romániai Kalotaszentkirály és Bánffyhunyad baptista gyülekezetei voltak. Majd 2001-ben a Nagyvárad, Bethlehem gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. Innen az útja a sarmasági körzetbe vezetett 2004-ben, ahol a körzet négy gyülekezete mellett a Nagyfalui Baptista Gyülekezetet is pásztorolta. Itt kapta meg 2012-ben a Békési Baptista Gyülekezet meghívását. Nagy kihívás volt ez neki és családjának. Nem egyszerűen szolgálati helyet, hanem országot is váltaniuk kellett. Ott kellett hagyniuk azt, amiben felnőttek, amiben éltek, ahol szolgáltak, amit szerettek. Az Úr elé vitték, megharcolták és elfogadták a hívást. Átköltöztek Magyarországra, Békésre. Fogadta őket egy igére, lelkigondozásra vágyó gyülekezet.

A bizonyságtétel után következtek a köszöntések, amelyek mindegyikéből kicsendültek a szeretet, a tisztelet, az Úr iránti hála szavai.
A gyülekezet részéről elhangzott, hogy Isten országában nincs nyugdíjazás, nincs tétlenség, az Urat szolgálni kell, míg itt élünk e földön! A gyülekezet felmenti őt a vezetés, kormányzás, lelkipásztori teendőinek felelőssége alól, szolgálatát azonban továbbra is igényli, igaz, most már más formában, más intenzitással. (A család Békésen fog élni ezután is.)
Köszöntötték Péter István testvért a gyülekezet különböző csoportjai, az egyházak képviselői, a volt szolgálati helyekről érkezők. Áldást kívántak a helyi gyülekezetek jelen lévő lelkipásztorai. Izsó Gábor polgármester úr megköszönte a városért végzett munkáját.

A szolgálatát letevő idős Sámuel próféta mondta egykor: „Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra.” (1Sám 12,23–24)

Ezt kérte a Békési Baptista Gyülekezet volt lelkipásztorától. Isten áldja meg őt és családját gazdagon!

Bohus András gyülekezetvezető