Hat bemerített fiatallal gazdagodtak

1637

Vasárnap 10 órától az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet új templomában tartotta az újszövetségi bemerítési istentiszteletet.

Sallai Jakab lelkipásztor miután üdvözölte a közelről, illetve távolról érkezett vendégeket és a híveket, Isten iránti hálával beszélt a minden igénynek megfelelő új templom építési munkálatainak befejezéséről, amelyet a gyülekezet legnagyobb ünnepével, a bemerítéssel óhajtanak felavatni, noha a hivatalos átadását, megáldását augusztus 13-ra tervezik. Mindenkit felkért, hogy az élet tengerén nyissa meg a vitorláit, hogy Isten szele és ereje, a Szentlélek hatalma továbbsegítse az egész gyülekezetet, majd boldog együttlétet kívánt a jelen lévő Istennel! A jelen volt román ajkú híveket Varga Géza diakónus köszöntötte, aki a Szentlélek különös kegyelmének tekintette, amiért hat, hitét megvallani óhajtó fiatallal áldotta meg a gyülekezetet. A 12 tagú fúvószenekar és az énekkar egymást váltották magas színvonalú zenei szolgálataikkal. Igehirdetésében Sallai Jakab lelkipásztor az „Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, Jézusommal légyek egy már e földön lent” énekből kiindulva Jézusnak Keresztelő János által a Jordán vizében történt megkereszteléséről beszélt. E szertartás vagy esemény annyira mély horderejű és olyan sok tanítás rejlik benne, hogy mindet igazából nem tudjuk teljesen kimeríteni. Mert mennyei, lelki igazság ez, amit Isten maga hozott számunkra Krisztusban, aki bemeríttetett, ezért mi az ő nyomdokaiba lépve engedelmeskedünk neki. Ő arra kérte tanítványait, hogy menjenek, tegyék tanítvánnyá a népet, megkeresztelve az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében! Tehát számunkra meg van szabva az Istennek való engedelmesség útja. Vagyis a bemerítés, Istennek való engedelmesség, megtérés a bűnök bocsánatára. Zárszavaiban azt kívánta, hogy a bemerítés ne csak a fehérruhások, hanem mindnyájuk számára legyen lelki töltekezés.

Miután a lelkipásztor a bemerítésre készülő négy fehér ruhás leánytól és két fiútól a felkészültségükre irányuló kérdésekre kielégítő választ kapott, a gyülekezet éneke közepette bevonultak a „hullámsírba”, vagyis a bemerítőmedencébe. Ott a fiatalok által mondott egy-egy igét követően a lelkipásztor a nevük említése után egyenként megkérdezte tőlük: Hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, és vallod-e őt személyes megváltódnak? A pozitív válasz után a lelkipásztor kijelentette: Hitvallásod alapján bemerítelek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Ezt követően Gál Tamarát, Gál Ruthot, Kulcsár Renátát és Kulcsár Tímeát, továbbá Gál Elődöt és Dubován Viktort egyenként alámerítette, majd kiemelte a vízből.

Miközben a bemerített fiatalok és a lelkipásztor átöltöztek, a román ajkú hívek részére Varga Géza diakónus tartott igei szolgálatot ugyancsak a bemerítésről. Közben felváltva az énekkar és a fúvószenekar pallérozott szolgálatai következtek, de a hívek közül is többen fennhangon tanúságot tettek hitükről, hálát adtak Istennek a bemerített fiatalokért.

Miután az ünneplőbe öltözött fiatalok lelkipásztoruk nyomában bevonultak az istentiszteletre, Sallai Jakab lelkipásztor, Varga Géza diakónus és Nagy Mihály nyugalmazott lelkipásztor előtt letérdelve, azok páronként, a fejükre helyezett tenyérrel Isten áldását kérték rájuk és az életükre. Ezt követően a bemerített fiatalok és a gyülekezet elöljárói, Megváltónk keresztáldozatára gondolva, úrvacsorához járultak.

A lélekemelő bemerítési szertartás az udvaron adott szeretetvendégséggel, a Szentlélek jelenlétének fennkölt tudatában zárult.

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/hitelet/hat_bemeritett_fiatallal_gazdagodtak.php