A Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben 2019. június 30-án a lelkipásztor-avató istentiszteleten részt vevők együtt ünnepelhettük Isten kegyelmét. Az istentisztelet egyik imádkozója, Szlepák Lajos nyugalmazott lelkipásztor fogalmazta meg: „Minden kegyelem.”

Szlepák Zsolt az avatását követő bizonyságtételében a csodaként átélt isteni kegyelemről tett tanúságot. Lelkipásztorgyermekként Isten szolgálata életének természetes része lett. Később a saját útján kereste a boldogságot, és elfogadta a sátán kínálta lehetőségeket. A helyreállító kegyelem kiemelte őt a képmutató életből. Elhívást kapott a lelkipásztori szolgálatra. Teológiai tanulmányai alatt gyakorlati idejét Rákoscsabán töltötte, majd gyülekezetünk lelkészgyakornoka lett. A tanulás és a formáltatás szintén a kegyelem munkája. Zsolt az igehirdetésekben, az ifjúsági csoport tanításában, az ifjúsági ének-zenében, a szervezésekben, a gyülekezeti infokommunikáció és a lelkigondozás területén szolgált. Miközben tanult, eszköz volt Isten kezében. Ez is kegyelem. Sok szállal kötődik családja gyülekezetünkhöz: felesége bemerítkezése, gyermekei születése, családi tragédiák és gyógyulások, megannyi kegyelem által megélt életesemény. Szlepák testvér köszönetet mondott a rákoscsabai gyülekezetben eltöltött évekért, a testvéri támogatásért, amelyben Isten ajándékaként volt része.

Az istentiszteleten Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója prédikált. A thesszalonikai gyülekezet Pál írása szerinti jellemzése alapján szólt a szolgáló élet örök érvényű értékeiről: a hitből eredő munkáról, a szeretetből jövő fáradozásról és a Jézus Krisztus felől táplált reménység állhatatosságáról. Az igehallgatók megérthették, hogy az Istennek szentelt szolgáló életben kegyelem által láthatóvá lesznek a mennyei értékek. Durkó testvér a szolgáló életre buzdította Zsoltot.

A szolgálatra vonatkozó fogadalomtétel után négyen kértek áldást Szlepák Zsolt életére. Hegyi László, a rákoscsabai gyülekezet lelkipásztora az avató gyülekezet nevében, Papp Szabolcs a Budapesti Baptista Egyházkerület és a Presbiteri Tanács képviseletében, Szlepák Lajos mint édesapa, és Durkó István az egyház képviseletében.

Az avatást követően jókívánságok, bátorítások hangzottak el. Az édesapa a munka terhének hordozására és az élethosszig tartó tanulásra hívta fel fia figyelmét. Hricsovinyi Róbert elöljáró a rákoscsabai gyülekezet nevében Illés példája alapján a mindenható Istentől kapott eledel elfogadására és az erre épülő szolgálat szükségességére mutatott rá. Szlepákné Jámbor Hajnalkát gyülekezetünk ifjú lelkipásztorának felesége, Kelédiné Gál Damaris köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy a lelkipásztor feleségének nagy szüksége van a buzgó imádkozásra, Isten szeretetének a felismerésére, annak elfogadására és önzetlen továbbadására. Szabó Zoltán a gyülekezet ifjúságának nevében emlékezett a közös megtapasztalásokra, és bátorította Zsoltot, hogy soha ne felejtse el: Isten mindig a tenyerén hordozza övéit. A felavatott lelkipásztor első szolgálati helye a Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet lesz. A szomszéd gyülekezet vezetője, Bereczki Zoltán az Úr ígéretét tolmácsolta Jeremiás próféta szavai alapján: „…áldott az a férfi, aki az Úrban bízik.” (Jer 17,7) Végül László Gábor lelkipásztor kívánt áldást szolgatársa és annak családja életére.

Az istentiszteleten az énekkar énekes üzenetei, az ifjúság énekei, valamint Tóth Pál Mátyás és Hornok István ének-zenei szolgálata hirdették Isten dicséretét, és bátorítottak a teherhordozásra és a szolgáló életre.

Az ünnepélyes avatás időpontjáig elvezető isteni kegyelem vezesse tovább Szlepák Zsoltot és családját!

„Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő…”

Jelenések 1,4

Az avató istentisztelet megtekinthető a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet közösségi oldalán és YouTube-csatornáján.