A 20. kötet apropóján

Interjú prof. dr. Almási Tiborral

3605
A szerző dedikál

A közelmúltban jelent meg prof. dr. Almási Tibor lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár Igehirdetések az Újszövetség könyveiből című sorozatának legújabb kötete: Pál apostol efezusiakhoz és filippiekhez írott levelei. Ebből az alkalomból beszélgettem a szerzővel.

Mindenekelőtt gratulálok a közelmúltban megjelent, legújabb igehirdetési kötetéhez. Ezzel már összességében húszra emelkedett Almási testvérnek mint a magyarországi baptista teológiai szerzők legtermékenyebbjének publikációja (a teológiai jegyzeteket, dolgozatokat, cikkeket nem számítva). Hogyan kezdődött írói munkássága?

Az igehirdetési könyvsorozattal kapcsolatban megjegyzem, hogy korábban egyáltalán nem készültem prédikációim ilyen formájú közreadására. Ez abból is kitűnik, hogy soha nem írtam le prédikációimat. Legfeljebb nagy ritkán néhány emlékeztető szót jegyeztem fel magamnak felkészülésem során. Éppen ezért abban a hiszemben éltem, hogy semmi nem maradt fenn elhangzott prédikációimból. Ez persze azzal a jótékony hatással is járt, hogy mivel nem tudtam felhasználni egy-egy szolgálatomnál a korábbi igehirdetések konkrét anyagát, ezért mindig „nulláról” kellett kezdenem a felkészülést. Ez pedig megóvott az ismételgetéstől, még eltérő gyülekezetek esetében is.

Hiánypótló művekről van szó. Hiszen – bár az elmúlt évtizedekben több más felekezetű igehirdetés-sorozat jelent meg a keresztény irodalomban – magyar baptista igehirdetőktől csak elvétve találunk egy-egy kötetet testvéreink könyvespolcán. Mi motiválta Almási testvért e sorozat elindításában?

Bevezetésül megjegyzem, hogy egyszer kiszámítottam: a több mint negyvenéves igehirdetői szolgálatom során annyit prédikáltam, hogy ha ez mind leírásra került volna, akkor egy könyvszekrény megtelne ezekkel a kötetekkel. Bármely lelkipásztorunkra nézve igaz, hogy ha negyven éven át hetente háromszor prédikál csupán, akkor is több mint hatezer prédikáció születik szolgálati idejében. Talán nem is igen gondoljuk végig, hogy bármely lelkipásztorunk milyen hatalmas mennyiségű szellemi-lelki gyümölcsöt terem szolgálata során.

A konkrét kérdésre térve – hogyan jutottam el eme kötetek megjelentetéséig, ha annak idején nem tartottam fontosnak a megörökítésüket – röviden a következőket mondhatom. Különböző szolgálati helyeimen szinte kezdettől fogva voltak olyan testvérek, akik nagy gondossággal és nem kis áldozattal magnófelvételeket készítettek az igehirdetésekről. A későbbi időszakban – de amikor még egyáltalán nem volt gyakorlatban az istentiszteletek internetes élő közvetítése – az Alsóhegy utcai gyülekezet már közzétette az ott elhangzott prédikációkat a gyülekezet honlapján. Nagyon meglepett, hogy nem túl hosszú időszak alatt közel negyvenezer rákeresés történt erre az anyagra. Ekkor és ezért vetődött fel az a gondolat, hogy talán jó lenne írásos formában is elérhetővé tenni a fellelhető igehirdetéseket, illetve azok egy részét.

Ehhez először a régi hangkazetták gyűjtését kellett megszervezni. Segítőkész munkatársaimmal ennek érdekében végiglátogattuk előző szolgálati helyeimet, ahol ezek a prédikációk korábban elhangoztak. Így sikerült szert tenni mintegy ezerötszáz igehirdetés hanganyagára. Ezután következett a kölcsönkapott hangkazetták digitalizálása. Az így előkészített anyag mintegy kétharmad része képezi a közel húsz kötetre tervezett igehirdetési sorozat alapanyagát. Így az Újszövetség minden egyes könyvének alapigéiről elhangzott prédikációk eljuthatnak az érdeklődőkhöz.

Tudom, hogy nem könnyű munka az egyes prédikációk lektorálása – amit Almási testvér végez –, de éppen ezzel kapcsolatban vetődik fel a kérdés, hogy a több évtized alatt melyek voltak azok a teológiai sarokpontok, amelyekben változott a szerző véleménye?

Természetesen előfordul, hogy a több mint három évtizedet átölelő – azonos textusról szóló – igehirdetések egy-egy gondolatáról most másképp vélekedem, mint akkor. Ilyenkor szükségszerűen felvetődik a kérdés, hogy módosítsak-e a régi prédikáción.

Ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy az Úr Jézus földi életében történt evangéliumi eseményeket János apostol hat évtizeddel később rögzítette. Neki is lehetett olyan dilemmája, hogy azt írja-e le, amit személyes jelenléte alkalmával megértett Jézus szavaiból, illetve tetteiből, vagy azt, amit a mennybemenetel és a Szentlélek kitöltetése után, egy hosszú, hívő élet tapasztalatának birtokában – vagyis az írás időszakában – értett meg azokból. Ezzel persze nem akarom semmiképpen azonosnak vagy még csak hasonló súlyúnak sem feltüntetni a két esetet, hiszen az ő megoldásaiból „Szent Biblia” született, míg az enyémekből csak – reménységem szerint – biblikus igehirdetés. De a két dilemma talán egy kicsit hasonlítható egymáshoz.

A konkrét kérdésre térve: mindössze néhány olyan esetre emlékszem, amikor a régi prédikációkban megjelenő teológiai álláspontom az idők folyamán változott. Ilyenkor – a történeti hűség megőrzése érdekében – meghagytam az akkori és ottani változatot, de a kiegészítés szándékának érzékeltetésével (pl. zárójeles megjegyzés) csatoltam jelenlegi látásomat.

Az ilyen esetek előfordulásának ritkaságát főként az magyarázza, hogy a rögzített igehirdetések a teológiai doktorálásom (1982) utáni időszakban születtek. Ekkorra viszont már jórészt kialakult mai teológiai meggyőződésem. Ez persze nem azt jelenti, hogy a részletek tekintetében az újabb igehirdetések ne tükröznék e folyamat progresszivitását.

Bármerre jár az ember az országban, sok-sok hívő család könyvespolcán találkozhat ezekkel a könyvekkel. Ilyen széles körben elterjedtek már?

Hála az Úrnak, igen. Négy év alatt 6200 kötet jutott el az olvasókhoz. Ez valóban jelentős számnak tekinthető.

Meglepő az 50%-os árengedménnyel történő értékesítés, amely kezdettől fogva jellemző (1500 Ft egy-egy négy-ötszáz oldalas könyvért). Hogyan lehetséges ezt az akciót folyamatosan fenntartani?

Úgy, hogy ez a könyvkiadás nemcsak hogy nonprofit módon történik, hanem – a nyomdával kapcsolatos költségeken kívül – mindannyian, akik ebben foglalatoskodunk, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végezzük munkánkat. Ezért lehetséges az, hogy más keresztény kiadványokhoz képest alacsony áron vásárolhatók meg a sorozat kötetei.

Mik a további tervei Almási testvérnek e prédikációs sorozattal kapcsolatban?

Öt kötet van még hátra annak érdekében, hogy az Újszövetség valamennyi könyvének alapigéiből találhasson igehirdetéseket a kedves olvasó. Évenként két új kötetet szeretnék megjelentetni. Remélem, hogy az Úr támogat e terv megvalósításában. Két-három évre van tehát szükség ahhoz, hogy a sorozat végére érjünk. Kérem ehhez a testvérek imádságos támogatását.

Azt szeretném, hogy minél több érdeklődőhöz jusson el ezáltal is az igei üzenet, és segítségül lehessen az olvasók megtérésében, megújulásában, lelki épülésében és ismereteinek gyarapításában, Isten dicsőségére.

Adja az Úr, hogy így legyen! Sok erőt, bölcsességet kívánok további sokrétű munkájához. Köszönöm a beszélgetést.


Az említett könyvek megvásárolhatók a BTA jegyzettárában: 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 1. emelet, tel.: 06-20-886-0211, email: sr.molnar.jozsef@gmail.com.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!