Roger Williams

3062
Return of Roger Williams from England with the First Charter, 1644. From a painting by C.R. Grant. Engraving from The Providence Plantations for 250 Years, Welcome Arnold Greene, 1886.

Roger Williams (kb. 1603–1683) angol protestáns teológus, aki korai támogatója volt a vallásszabadságnak és az egyház és az állam szétválasztásának. 1636-ban megalapította a Providence Ültetvények gyarmatát, amely menedéket nyújtott a vallási kisebbségeknek. Williams létrehozta az első baptista gyülekezetet Amerikában.

Roger Williams Londonban született 1603. december 21-én. A születési feljegyzése megsemmisült 1666-ban, amikor a Szent Sepulchre’s templom leégett a nagy londoni tűzvészben. 11 éves korában spirituális élménye volt, amit édesapja nem helyeselt. Édesapja, James Williams (1562–1620), szabókereskedő volt az angliai Smithfieldben. Édesanyja Alice Pemberton volt (1564–1634).

Tizenévesen Williams Sir Edward Coke-nál (1552–1634) tanonckodott, a híres jogásznál, és az ő pártfogásával végezte iskoláit a Charterhouse és Pembroke Egyetemen Cambridge-ben (BA, 1627). Jó nyelvérzékkel rendelkezett, hamar megtanult latinul, héberül, görögül, hollandul és franciául. Évekkel később ő adott hollandleckéket John Miltonnak cserébe hébertudása felfrissítéséért. Williamst az anglikán egyházban szentelték föl, de Cambridge-ben puritánná vált, ezzel lemondva az anglikán egyházon belüli előmeneteléről. Miután Cambridge-ben befejezte tanulmányait, Williams egy puritán úr, Sir William Macham káplánja lett.

1629. december 15-én feleségül vette Mary Barnardot (1609–1976) az angliai Essex tartomány High Laver gyülekezetéből. Hat gyermekük volt, mind Amerikában született: Mary, Freeborn, Providence, Mercy, Daniel és Joseph. Williams tudott a puritán vezetők azon tervéről, hogy áttelepülnek az Újvilágba. Ő nem csatlakozott a kivándorlók első hullámához, de még az év vége előtt úgy döntött, nem marad Angliában William Laud érsek (és a High Church) szigorú felügyelete alatt. Az anglikán egyházat korruptnak és hamisnak tartotta. Amikor feleségével a Lyon hajó fedélzetére szálltak december elején, már puritán-szeparatistáknak vallották magukat.

Amerika

Amikor Roger és Mary Williams megérkeztek Bostonba 1631. február 5-én, örömmel fogadták és azonnal felkérték prédikátorhelyettesnek a bostoni gyülekezetben, míg John Wilson tiszteletes visszatér Angliából feleségével együtt. Megdöbbentette őket a felkínált pozíció visszautasítása, mondván hogy ő úgy találta hogy ez egy „nem elkülönült egyház”. Ezen túlmenően ő azt állította hogy a polgári elöljárók nem büntethetnek semmiféle „megszegését az első táblának [a tíz parancsolatból]“, mint a bálványimádást, sabbat-(szombat)-átlépést, hamis imádatot és istenkáromlást, és hogy minden egyes egyén szabad kell legyen hogy követhesse a saját meggyőződését vallási ügyekben. A kezdettől fogva, ő három elvet hangoztatot el melyek központi szerepet játszottak az ő későbbi pályafutása során: a szeparatizmust, a vallásszabadságot és az egyház és az állam elválasztását. Szeparatistaként arra következtetett hogy Anglia Egyháza helyrehozhatatlanul korrupt volt és hogy egyvalaki teljesen el kell váljon ettől hogy megalapítson egy új egyházat Isten igaz és tiszta imádásáért.

Az igaz egyház keresése őt végül kivitte a Congregationalizmusből, a baptistákhoz, és bármely látható egyházhoz.

1639-től előre, ő várt Krisztusra hogy küldjön el egy új apostolt hogy újból helyreállítsa az egyházat, és ő saját magát mint a kereszténység „tanújaként” látta amíg az az idő eljön. Ő úgy hitte hogy a lélekszabadság a lelkiismereti szabadság, egy Istentől kapott ajándék volt, és hogy mindenki természetes joggal rendelkezik a vallásszabadságra. A vallásszabadság követelte hogy az egyház és az állam egymástól elválasztva legyen. Williams volt az első olyan aki az „elválasztó fal” kifejezést használja fel az egyház és az állam kapcsolatának leírására. Ő felszólított egy magas elválasztó fal felállítására a „Krisztus kertje” és a „világ vadonja” között. Ez a gondolat lett a vallás kikötések egyik alappillére az Egyesült Államok Alkotmányának, és az Első Kiegészítése az Egyesült Államok Alkotmányának, bár az alapítók által használt nyelv eléggé más. Évekkel később, 1802-ben Thomas Jefferson, írván az „elválasztó falról” visszhangozta Roger Williams-et egy a Danbury Baptista Egyesületnek szóló levélben.

A Salemi egyház sokkal inkább hajlamosabb volt a szeparatizmushoz, így hát ők hívták meg Williamst hogy legyen az ő tanítójuk. Amikor a vezetők Bostonban tudomást szereztek erről, ők erősen tiltakoztak, és az ajánlat vissza lett vonva. Az 1631-es nyár vége felé, Williams a Plymouth gyarmatba költözött el ahol őt üdvözölték, és ott támogatta nem hivatalosan a prédikátort. Ő rendszeresen prédikált és Bradford kormányzó szerint „az ő tanításai jól jóváhagyottak voltak.”

Baptizmus

1638-ban Williams gondolatai megértek arra a pontra hogy ő már elfogadta a hívők keresztségének, vagy a hit-keresztségnek, a szemléletét. Williams tartott már egy ideje istentiszteletet a házában az ő szomszédainak, akik közül sokan követték őt Salemből. Ebben a pontban ők olyanok voltak mint Plymouth szeparatistái, még mindig hittek a csecsemő keresztségben. Williams oda jutott hogy elfogadja az angol antipedobaptisták nézeteit. John Smyth, Thomas Helwys és John Murton társ-alapítói voltak a Baptista mozgalomnak Angliában, és egy gazdag irodalmat készítettek támogatván a lelkiismereti szabadságot. Williams minden bizonnyal olvasta egyes írásaikat, mert kommentált rájuk alapozva az ő könyvében „A Véres Elvben”.

Míg Smyth, Helwys és Murton Általános Baptisták voltak, különféle Kálvinista Baptisták nőttek ki 1630 körül egyes Szeparatistákból. Williams egy Kálvinista vagy Különös Baptista lett (Reformált Baptista). A Roger Williams Baptista Gyülekezet történelmi fénképe Providenceben Azonban, Williams nem fogadta el az antipedobaptista nézeteket mielőtt száműzték Massachusettsból, mert antipedobaptizmus nem volt az ő ellenfeleinek egy vádpontja az ő személye ellen. Winthrop tulajdonított Williamsnek „Anabaptista” nézeteket Katherine Scott befolyása által, Anne Hutchinson egyik nővére, aki esetleg maradandó nyomot hagyott Williamsben a hívők keresztségének a jelentőségéről.

A történészek hajlamosak azt gondolni hogy Williams a saját tanulmányai által ért oda. Williams maga is meg lett keresztelve Ezékiel Holliman által 1638 végén. Így létrehoztak egy gyülekezetet amely még mindig létezik mint az Első Baptista Gyülekezet Amerikában. Néhány évvel később, John Clarke, Williams honfitársa a vallásszabadság ügyéért az Újvilágban, megalapította az Első Baptista Egyházat Newport, Rhode Island-ban. 1847-ben a Newporti egyház hirtelen állította, hogy ez volt az első Baptista gyülekezet Amerikában, de gyakorlatilag az összes történész elvetette ezt az állítást. Ha más miatt nem, Roger Williams összeszedte magát és vissza lépett a Providence gyülekezetből még mielőtt Newport városa meg lett volna alapitva. Mégis, mindketten Roger Williams és John Clarke külömbözöen vannak hitelezve mint a Baptista hit megalapítói Amerikában.

Meg kell jegyezni hogy Roger Williams csak rövid ideig volt baptista. A kis gyülekezettel Providenceben csak néhány hónapig maradt. Meg volt győződve arról, hogy miután a szertartások elveszlődtek a Hitehagyásban [amikor a Kereszténység a Római Birodalom hivatalos vallássává vált], nem lehet érvényesen helyreállítani egy különleges isteni felhatalmazás nélkül. Ő kijelentette: „Nincs rendszeres módon alkotott egyháza Krisztusnak a földön, sem megfelelő képesítéssel rendelkező személy hogy felügyelje az egyházi rendelkezéseket; nem is lehet addig amíg új apostolok nem lesznek küldve az Egyház Nagy Vezetője által akinek az eljövetelére én vágyakozom.” Ő maga soha többé nem csatlakozott semmilyen egyházhoz, de továbbra is mélyen vallásos és aktív volt prédikálásban és imádkozásban. Nézett előre arra az időre amikor Krisztus küldeni fog egy új apostolt hogy helyreállítsa az egyházat, de időközben, ő a kereszténységnek a „tanúja” volt. Mindig is érdekelt maradt a baptisták iránt, egyetértésben lévén velük a csecsemők keresztségének az elutasításában mint a legtöbb más tekintetben.

Indiánok

Williams célja volt hogy az Amerikai Őslakosoknak legyen a misszionáriusa, és elindult hogy megtanulja a nyelvüket. Ő tanulmányozta a nyelvüket, szokásaikat, vallásukat, családi életüket és az ő világuk egyéb nézőpontjait.

Ennek eredményeként eljutott oda hogy lássa az ő szempontjukat a gyarmatosítással kapcsolatosan és kifejlesztett egy mély elismerést ő értük mint emberekért. Megírta az ő művét„Egy Kulcs Amerika Nyelvéhez” (London, 1643) mint egy egyfajta kifejezéses könyv párosítva megfigyelésekkel az életről és a kultúráról, mint egy segélyt az indiánokkal folytatott kommunikáció elősegítésére. Ebben ő beszélt mindenről az üdvözlésekről az első fejezetben egészen a halálig és a temetésről a 32-ik fejezetben. A könyv arra is törekedett hogy oktassa az Angolokat, akik úgy vélték magukról hogy sokkal jobbak az Amerikai Őslakosoknál, hogy ők tévedtek. Ő többször utalt arra hogy az Indiánok ugyanolyan jók voltak mint az Angolok, sőt fölényesebbek bizonyos tekintetben.

Roger Williams és az indiánok
Roger Williams és az indiánok

Megtanulván a nyelvüket és szokásaikat, Williams feladta az elképzelést hogy misszionárius legyen, és soha nem keresztelt meg egyetlen indiánt sem. Őt komolyan kritizálták a puritánok, amiért nem térítette meg őket keresztény hitre, de Williams már megérkezett arra a pozícióra a saját gondolkodásában, hogy nem létezik érvényes egyház. Azt mondta megkeresztelhette volna az egész országot, de ez képmutató és hamis lett volna. Williams kialakítot határozott barátságókat és kifejlesztett mély bizalmat az Amerikai Őslakosok és maga között, különösen a Narragansetts indiánokkal. Ő képes volt megőrizni a békét az Indiánok és az Angolok között Rhode Islandban majdnem negyven évig, az ő folyamatos közvetítésének és egyezkedésének köszönhetően. Ő kétszer is átadta magát túszként az indiánoknak, hogy garantálja a biztonságos visszatérését egy nagy indián törzsfőnöknek (sachem) egy idézéstől a bíróságnál: Pessicus 1645-ben és Metacomet (Philip Király) 1671-ben. Ő benne, többet mint bármely más Angolban, megbíztak az Amerikai Őslakosok és megbízhatónak bizonyult. A végén Philip Király háborúja (1675-1676) volt az egyike a legkeserűbb eseményeknek az ő életében, amikor az ő erőfeszítései véget értek március 1676-ban Providence leégésével, beleértve a saját házát.

Forrás: http://hu.wikipedia.org


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286