A hónap igéje


„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)

A hónap gondolata

A tiszta szív azt jelenti, hogy figyelme, irányultsága nem megosztott, nem szétszórt, hanem egyszerű. Ezért képes Istenre fókuszálni, Istent meglátni az élet sok pontján. Ho­gyan törekedjünk a szív tisz­ta­sá­gá­ra? A tiszta szív teljesen bűn nélküli? A szív tisztasága nem bűn­nél­kü­li­sé­get jelent. Ha azt hisszük, akkor be­csap­juk önmagunkat. János apostol na­gyon pontosan írja le mind­ezt: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bű­nünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha meg­vall­juk bűneinket, hű és igaz ő: meg­bo­csát­ja bűneinket, és megtisztít minket min­den gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igé­je.” (1Jn 1,9–10) A szív tisztaságát mi tartja fenn? Az imádás. A teljesen át­adott lélek, amelyik Krisztussal te­lí­tődik, min­dig tiszta. Ezt erősíti meg Pál Titusznak írt levelében: „Minden tisz­ta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelki­is­meretük.” (Tit 1,15) A tiszta szív ezért meglátja Istent az élet apró dol­ga­iban is: egy kérő mozdulatban, egy sóvárgó szemben, egy pillangó röp­tében, az ott­hon ébredésében, egy levél olvasása közben. Nyáron több­ször lehetünk olyan helyeken, ahol még nem jártunk, ta­lál­kozha­tunk olyanokkal, akiket még nem is­mertünk. Mind le­he­tőség, hogy ott is meglássuk Istent és az ő országát.

A hónap gyakorlata

Minden napodat azzal kezdd, hogy Istent imádd! És sokszor emlékeztesd magad az imádatra napközben is. Így többször fogod őt és országát látni.

A hónap imája

Általjársz te mindent; rám ragyogni en­gedd
Életadó, áldott Lelked!
Mint a kis virág is magától kibomlik,
Rá ha csön­des fényed omlik.
Hadd, Uram,
Bol­dogan
Fényességed látnom,
S or­szá­god munkálnom!
(BGYÉ 441)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!