John Stott könyvének újramegjelenése fontos és nagyon naprakész témákat dolgoz fel, hitünkkel teljes mértékben egyező módon.

John Stott Korunk égető kérdései című könyvének recenziója

Hogyan lehet releváns egy eredetileg 1984-ben íródott könyv 2020-ban, különösen is ilyen címmel: „Korunk égető kérdései”? A Harmat és a KIA kiadók együttműködésében megjelent kötet utánnyomásának ténye is azt mutatja, hogy bizonyos okok miatt ennyi idő elteltével is értékesek az anglikán lelkész és teológus gondolatai.

A műben körbejárt, környezetünkkel kapcsolatos, globális, társadalmi és személyes kérdések sora ma is a napi hírek javát adja közvetlenül vagy közvetett módon.

Neves gondolkodók és médiasztárok fogalmazzák meg véleményüket nap mint nap a túlnépesedés, a szegénység, a környezettudatosság, a munkanélküliség, a faji megkülönböztetés, a világméretű járványok, a terrorizmus, a nemi szerepek és a biotechnológia témaköreiben.

A szerző, John R. W. Stott (1921–2011) maga is átérezte annak súlyát, hogy műve több alkalommal és az első kiadás után több évtizeddel jelenik meg újra olyan témaköröket tárgyalva, amelyek folyamatosan változásban vannak. A harmadik angol nyelvű kiadáshoz írt előszavában ki is fejti, hogy az általa tárgyalt kérdések „súlypontjai időközben elmozdultak”, és nemcsak egy-egy országban, hanem világszinten is. Az aktualitást éppen ezért Stott azáltal is elő kívánta segíteni, hogy tíz szakértőt kért fel arra, hogy módosításokat javasoljanak minden fejezetben. A negyedik angol nyelvű kiadás szerkesztője Roy McCloughry, aki maga is író, képzett teológus, elsősorban a jelenkor társadalmi kérdéseivel foglalkozik számos könyvében. Ő további tanácsadásra és tartalomírásra kérte az egyes területek szaktekintélyeit. Ilyen például John Wyatt kutató, a londoni University College professzora, aki az orvosi etika, bioetika, mesterséges intelligencia és a kereszténység kapcsolódásának kutatója, és a témában igen keresett előadó. Jelen kötet Az új biotechnológia című fejezetét teljes egészében ő írta. Stott azonban minden javaslatot, tanácsot és bevonni kívánt írást megvizsgált, kijavított (amikor ennek szükségét vélte). Maga nem változtatott a véleményén a lényeges kérdésekben – írja a szerkesztő, megjegyezve, hogy ő viszont az említett szakértők segítségével sok változtatást eszközölt a művön.

Mindezek mellett ez John Stott könyve. Isten szolgájáé, aki nemcsak felekezete, hanem a globális evangéliumi mozgalom vezető teológusává és ikonikus alakjává nőtt.

Nem véletlen, hogy a Time magazin a rangos, „a világ 100 legnagyobb hatású személyisége” nevet viselő listájába sorolta. Mindezek oka a szerző jelen művét is jellemzi elejétől a végéig.

Ezt így fogalmazhatjuk meg: Stott munkásságában az elkötelezett, evangéliumi központú hit, és a szakértő bibliamagyarázat kapcsolódik egybe szépségesen. Ő sehol nem értelmezi rajongó módon a kortárs kérdésekhez kapcsolódó bibliai szakaszokat. Nem is erőltet bibliai textusokat kortárs témákra. Nem magyaráz bele igeversekbe olyan tartalmat, amely azoktól idegen lenne. Inkább a helyes gondolkodás kiformálódásában igyekszik segíteni, például azáltal is, hogy jó példát mutat a biblikus alapelvek fellelése és azok kortárs alkalmazása tekintetében. Így a személyes, Istenhez történő elköteleződését és Szentírás-központú, megalapozott és hiteles teológiai látását együtt élvezhetjük mindvégig az olvasás során, minden fejezetben. Odafigyelt arra is, hogy a jelen korunkban oly nagy feszültséget generáló témák körültekintő ismertetését elkülönítse saját véleményének kifejtésétől. Ennek érdekében a fejezetek objektív helyzetleírással indulnak, amely során a szerző visszafogja saját véleményének még csak az éreztetését is. Ezek után logikai és filozófiai összekapcsolással rámutat a dolog feszültségeire és morális, hitelvi viszonyulására.

Természetesen nem marad el a mindvégig Szentírás-centrikus, – ugyan higgadt, de határozott állásfoglalásokat tartalmazó – személyes véleményének kifejtése sem.

A mű több mint ötszáz, apró betűvel nyomtatott oldalt tartalmaz, és részletes (mintegy húszoldalnyi) név- és tárgymutatóval zárul. Nem alkalmaz lábjegyzeteket, ehelyett végjegyzeteket találunk mind a tizenhét fejezet után. A szerző fejezetenként akár 50–80 hivatkozást is közöl, amelyek gazdag gyűjteményt és forrást jelentenek minden olyan olvasónak, aki szeretne továbbkutatni az adott kérdésben. A kötet megérdemelt volna egy kemény borítást is, hiszen nem egyszeri olvasásnak szánt írás. A karakterek meglehetősen aprók, és nem túl élesek, így a több órán keresztül történő olvasás megerőltető a szemnek.

Az író négy részre bontotta művét. Az első a környezetünkkel való viszonyunkat tárgyalja három fejezetben: a keresztények társadalmi szerepvállalása, politikai alapállások, a bibliai üzenet komplexitása és az élet minden területére való vonatkozása, és a pluralizmus témái adják a fejezetek vázát. A második részben a jelenkor globális kérdései kerülnek megvizsgálásra a háború és béke, a teremtésvédelem, a szegénység és az emberi jogok kérdéseit tárgyaló fejezetekben. A harmadik rész társadalmi kérdésekre fókuszál: a munka, az üzleti kapcsolatok, etnikai sokszínűség és a rész zárófejezetében tárgyalt életviteli útmutatás (egyszerűség, nagylelkűség, megelégedettség). A negyedik rész a személyes kérdéseké: nők – férfiak – Isten, házasság – együttélés – válás, abortusz és eutanázia, az új biotechnológia és az azonos neműen kapcsolata. Végül Stott leírja következtetéseit, amelyekben keresztény vezetésre hív bennünket. Kifejti, hogy Isten minden hívőt bizonyos mértékű vezetésre hívott. Majd arra biztat, hogy Istentől vett jövőkép (látás) alapján, szorgalmasan és kitartóan dolgozzunk, úgy, hogy az valóban szolgálat legyen. Isten szolgálata egy olyan világban, amely éppen a tárgyalt területeken sodródik egyre távolabb Isten kijelentett akaratától. A könyv befejező témája a fegyelem, amit Stott vasfegyelemnek nevez. Ez óvhat meg bennünket a középszerűségtől. Az idős szerző különösen is a fiatalok felé kiált zárómondataiban: „Legyetek elszántak és vakmerők Istenért!”

A kötetet ajánljuk minden gyülekezeti és egyházi vezetőnek, lelkipásztoroknak, elöljáróknak, tanítóknak és igényes gyülekezeti tagoknak.

Fontos olvasmány mindenkinek, aki a kortárs missziológia kérdésköreiben kíván tájékozódni, alaposan végiggondolva azt, hogy az Istentől ihletett Írás miként igazíthat el bennünket jelen korunk meghatározó kérdéseiben. Fiatalabb generációkkal, egyházi múlttal nem rendelkező, a hit világa felé most érkező emberekkel foglalkozók számára kikerülhetetlen fontosságú, mintegy kézikönyvként is funkcionáló mű.

A Stott (és szerzőtársai) által felvetett kérdések nemcsak hogy ma is aktuálisak, hanem egyre égetőbb kérdések. Az elmúlt évtizedekben tapasztaltunk ugyan súlyponteltolódásokat, de ma is ezen topikok körül formálódik egy új, globális, a többségi társadalom által támogatott normalitás. A kötet legfőbb értékének azt tartjuk, hogy úgy mutatja be a Teremtőt, mint akit az egész világ – és annak minden területe – érdekel, mint aki a teljes emberiségről gondot visel, és mint akinek bonyolult világunk minden területe fontos. A szakrális és szekuláris egyaránt. Az író arra motivál és készít fel bennünket megragadó módon, hogy mi is képesek legyünk integráltan tekinteni életünk szent és világi dolgaira. Műve e miatt a szemlélet miatt is időszerű számunkra.

Tartsunk Stott-tal, és érett, bibliacentrikus gondolkodással ítéljük meg az „idők jeleit”, vessük össze Isten szavával, alakítsunk ki egy erre alapuló hozzáállást, és vezessük ezen kérdésekben is a ránk bízottakat! Legyünk jelen a világban, vállaljunk felelősséget a jelen társadalmi kérdésekben – hiszen ez ma is a Krisztustól kapott missziónk integráns része. A Korunk égető kérdései címet viselő kötet nagy segítségünkre lesz ebben.

Dr. Steiner József

A könyv megrendelhető:


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!