A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnökségének állásfoglalása a migráció kapcsán

5903

„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mikeás 6,8)

„Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait.” (ApCsel 17,26)

Állásfoglalásunkkal meg szeretnénk szólítani az egész társadalmat, és evangéliumi irányt kívánunk mutatni Krisztus követőinek. A jelenlegi népvándorlás és az azzal összefüggő menekültkérdés világjelenség, ami most különös súllyal nehezedik Európára, és jelentős hatást gyakorol társadalmunkra is. Krisztus követőiként nem lehetünk sem némák, sem tétlenek ez ügyben.

Az okok és a következmények

A néptömegek útra kelésének elsődleges okaként az euroamerikai civilizáció bűnei határozhatók meg, másodlagos oka pedig a klíma kedvezőtlen alakulása, mely részben szintén visszavezethető a telhetetlen és felelőtlen emberi tevékenységekre:

 1. a gyarmatosítás, a világháborúk, a tömeggyilkosságok – és a megvallatlan, rendezetlen bűnök szellemi örökül hagyása;
 2. a rossz lelkiismeret Isten nélküli feloldási kísérlete a humanista szemléletű, úgynevezett „politikai korrektség” ideológiája által;
 3. individualista indítékokból a saját magzatok százmillióinak abortálása – ezáltal jött létre a népesség drámai csökkenése is, ami például a munkaerőhiányt is előidézte;
 4. kényelemszeretetből modern kori rabszolgák tömegeinek importálása az alacsony presztízsű munkákra, főként a korábbi gyarmatokról;
 5. konfliktusok szándékos előidézése a világon, a kapitalizmus piaci éhségének kiszolgálása katonai és titkosszolgálati eszközökkel – a demokrácia exportálásának és az emberi jogok kiterjesztésének leple alatt;
 6. Istentől való elhajlás, és az európai társadalmakat évezredek óta mozgató és szabályozó zsidó-keresztény értékek megtagadása;
 7. a természet egyensúlyának megbontása, súlyos éghajlati válság okozása (a profit növelése érdekében és jóléti társadalom létrehozására és fenntartására).

Mit vall és tesz a magyarországi evangéliumi Aliansz?

 1. Elismerjük, hogy mi, európai népek, méltók vagyunk az Isten ítéletére. Bűnbánatot tartunk a nyugati posztkeresztény világ nevében, és könyörgünk Istenhez bocsánatért az elmúlt századokban népeink által elkövetett bűnök miatt. Ezt a gyakorlatot ajánljuk testvéreinknek is.
 2. Elismerjük Isten jogát ahhoz, hogy a megváltás személyessége mellett az emberiséget népekként, nemzetekként kezeli, ítéli, gondozza úgy az Ószövetség és az Újszövetség időszakában, mint ahogy napjainkban is. Ezért nem látjuk jónak a népek összemosására irányuló törekvéseket – inkább a nemzetek békességét támogatjuk és az evangélium hirdetését minden nép számára.
 3. Valljuk, hogy Istentől származik minden hatalom. Az államok és kormányok felelőssége gondoskodni a rájuk bízott népek és határaik védelméről, a társadalmuk egészséges működéséről. Krisztus testének, az Eklézsiának a szerepe elsősorban az evangélium hirdetése és megélése, az embereknek az üdvösség útjára való segítése. Isten igéjének igazsága, a Biblia erkölcsi, társadalmi értékrendjének nyilvános képviselete hatást gyakorolhat a törvényhozókra és az állampolgárokra egyaránt.
 4. Támogatjuk a háborúk által sújtott embertársaink megsegítését, első rendben eredeti lakhelyükön vagy az ahhoz földrajzilag, kulturálisan és vallásilag legközelebb eső területen, hogy a helyzet rendezését követően saját szülőföldjükre minél könnyebben visszatérhessenek. Helytelennek tartjuk a menekülőknek vagy a jobb életkörülményre vágyóknak különféle hamis ígéretekkel való hitegetését és Európába csalogatását. Tapasztaljuk, hogy a vallási és kulturális különbözőségek az erőltetett együttélésben rendkívüli veszélyhelyzeteket hoznak létre. Ezekről a kérdésekről szélesebb körben is egyeztettünk, és állásfoglalásunkat az üldözött Krisztus-hívőkkel közösen alakítottuk ki.
 5. Ezzel együtt aktívan részt veszünk a hozzánk érkező menekültek fizikai és lelki megsegítésében – bármilyen nemzethez és valláshoz tartoznak is. Hittestvéreinkkel különösen igyekszünk jót tenni. Ebben a szolgálatban a Magyar Evangéliumi Aliansz együttműködik több egyházzal és missziós szervezettel, továbbá kéri a menekülttáborokhoz közel lévő gyülekezeteket, hogy hittel és szeretettel munkálkodjanak a menekültek között.
 6. Támogatjuk a teremtett világ és a népek értékeinek megőrzésére és a természeti kincsek, erőforrások igazságos és méltányos megosztására, gazdaságos hasznosítására irányuló törekvéseket.

Budapest, 2017 júniusa

A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöksége


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!