Megjelent Kelemen Sándor Tomi „Kornya Mihály és családja származástörténete” című könyve

0
1055
Kornya Mihály

Mások által eddig fel nem dolgozott, egyedülálló témát tárgyal Kelemen Sándor Tomi „Kornya Mihály és családja származástörténete” című, újonnan megjelent könyvében.

A könyv a szerző által tervezett „Kornya-könyvek” első kötete, amely a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának gondozásában, Kornya Mihály halálának 100. évfordulója, a 2017-es Kornya-év centenáriumi megemlékezések eseménysorozata alkalmából jelent meg. A könyv szerzője Kelemen Sándor Tomi, az Erdélyi Magyar Baptista Levéltár gondozója, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának tagja.

A szerző a könyv megírásával többirányú célt fogalmaz meg.

Teológiai cél: rámutatni az időn túl létező Istenre mint a történelem Urára; bemutatni Istennek a viharos évszázadokon átívelően megtartó, gondviselő munkáját a település és lakosai életében; bemutatni Isten tervének beteljesedését Kornya Mihály születésével; eljuttatni az örömhírt az olvasóhoz; rámutatni Jézus Krisztusra, aki Kornya Mihályt kiválasztotta a küldetésre.

Egyháztörténelmi cél: ahogy Kirner A. Bertalan a Kornya-krónikában megteremti a Kornya-kutatás alapjait, úgy e mű nem kisebb célt tűz ki, mint lerakni a Kornya-genealógia alapjait. Megpróbál egy összképet bemutatni a Kornya család életéről a történelmi események tükrében. Próbálja hitelesen bemutatni Kornya Mihály születését mint egyháztörténelmi jelentőségű eseményt.

Kornya-genealógiai cél: feldolgozni és bemutatni apai ágon Kornya Mihály családja származását; feldolgozni, valamint bemutatni hitelesen, részleteiben apai ágon a Kornya-ősök családja életének eseményeit a történelmi és helytörténeti események tükrében; feldolgozni, valamint bemutatni a Kornya család nemzetiségi és helybeli származásának, felekezeti hovatartozásának, társadalmi osztályhoz való tartozásának és nemesi származásának témáját; illetve megválaszolni az ezekkel, illetve az Arany családdal való rokonsággal kapcsolatos kérdéseket.
Célja továbbá a hiánypótlás és a tévedések tisztázása. Hiánypótló munka, mivel korábban nem volt ismert a szülők nevén kívül semmilyen adat a Kornya-ősök személyéről, családi életéről, származásáról, ezért célja a hiányzó családi adatok felderítése és pótlása, valamint a Kornya családot és Kornya Mihály születését, személyét illető téves állítások cáfolata és tisztázása.

A címlapot és a könyv borítóját a szerző tervei alapján kivitelezte Gönczi Géza, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége folyóiratának, a Szeretet lapnak a főszerkesztője. A külső borítón a Nagyszalontai Református Egyház keresztelési anyakönyvében található Kornya Mihály keresztelési anyakönyvi bejegyzése, illetve a Nagyszalontát a település jelképévé vált Csonka toronnyal ábrázoló, XIX. századi városkép látható. A könyv mondanivalóját szemlélteti a külső borítón található kép, ahol a fentről áradó isteni fény Kornya Mihály születésén, majd későbbi szolgálatán keresztül kiáradt Nagyszalontára és környékére, majd az egész világra. A fülszöveget dr. Borzási István adjunktus, a Nagyváradi Emmanuel Egyetem Ószövetség-tanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának tagja írta. A Theologos Kiadó által a következő ISBN-számmal volt ellátva: 973-98644-8-1.

A kutatásnál és adatgyűjtésnél a szerző törekedett elsőrendű források kutatására és felhasználására: történelmi és helytörténeti dokumentumok, anyakönyvek, jegyzőkönyvek, adónyilvántartások, leírások, szemtanúk beszámolói. Nagyrészt, de nem csupán a nagyváradi állami archívumban található nagyszalontai anyagok 2 év, 5 hónap alatti kutatása és az anyaggyűjtés során több ezer oldal anyag kutatási eredményeinek feldolgozása és publikálása történik meg a megjelenő monográfiában.
A szem előtt tartott kutatási alapelvek többirányúak voltak. Az elsődleges alapelv a hitelesség, amely az elsőrendű források felkutatása és felhasználása által valósul meg. Például anyakönyvek, lakossági és adónyilvántartások, eredeti történelmi dokumentumok, szemtanúk leírásai, beszámolói. Egy másik fontos alapelv a legapróbb részletekbe menő pontosság. Az adatok feldolgozásánál szem előtt tartott alapelvek a következők: elsődlegesen törekedni a hitelességre, a történelmi és egyháztörténelmi hitelesség, a helytörténeti hitelesség, a genealógiai hitelesség, az etnográfiai hitelességre való törekvés által. Az elsőrendű források felhasználása által a korhűség megőrzése érdekében az adatok az eredeti dokumentumban való, esetenként szó szerinti formában történő felhasználása által valósul meg.

A kézirat által felölelt időszak 630 esztendő, az első évszám 1214. Szalonta első írásban való említése „ZOLUNTA” formában a „Codex Diplomaticvs”-ban. A kötetben a Kornya-genealógia szerinti végső évszám 1844. február 28., Kornya Mihály születése ideje. A mű kereteit a dr. Mészáros Kálmán docens, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia Egyháztörténelmi Tanszékének vezetője, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke által írt előszó, és a Kiss Lehel, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának elnöke által írt utószó adja meg.

A könyv nyolc fejezetre van felosztva. Mivel a fejezetek sok adatot tartalmaznak az áttekinthetőség érdekében a történések, időszakok, családi események függvényében alcímekkel ellátva, így több kisebb részre van felosztva. A kézirat első két fejezete alapfejezet. Ez a két fejezet rakja le a mű történelmi, helytörténeti és családtörténeti alapjait. Az 1. fejezetben történik Kornya Mihály családja származásának vizsgálata a történelmi és a helytörténeti események tükrében. A 2. fejezetben a Kornya, az Arany és a Toldi családok életének történelmi tanulmányozására kerül sor. A 3., 4., 5. és 6. fejezetek történelmi, Kornya család-történeti fejezetek. A 3. fejezetben legidősebb Kornya Mihály családja életének tanulmányozása, a 4. fejezetben az idősebb Kornya Mihály családja életének tanulmányozása, az 5. fejezetben az idős Kornya István családja életének tanulmányozása, valamint a 6. fejezetben az idős Kornya Mihály családja életének tanulmányozása található meg a történelmi és a helytörténeti események tükrében. A 7. és 8. fejezetek a kutatások eredményeit összegző és a felvetődött tudományos kérdéseket tisztázó fejezetek.

A 7. fejezet bemutatja az idős Kornya István személyazonosságának meghatározását és bizonyítását a halálozás és a születés időpontjának megállapítása alapján. A 8. fejezetben Kornya Mihály születése és ennek témakörét érintő kérdések vannak tárgyalva. A könyv elején a szerző által írt bevezető fejezet, a végén összegző befejezés található. A könyv teljes terjedelme 339 oldal. Az ezt kiegészítő lábjegyzetek száma 1704, a kézirat illusztrációihoz felhasznált képek száma 137 db. A könyv tartalmaz a szerző által összeállított 15 db Kornya-családfát. Továbbá a Kornya családdal párhuzamosan tanulmányozott családok életének illusztrálásához a könyvben fel van használva 8 db Toldi-családfa, 3 db Arany-családfa, 1 db Ertsey-családfa. A könyvészethez felhasznált források száma 104, internetes források száma 5.

A könyv végleges formájának elkészítését három szakirányú lektorálás segítette. Irodalmi lektorálás: Havas Péter lektor, fordító, Szatmárnémeti.

Történelmi és egyháztörténelmi lektorálás: Kiss Lehel, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának elnöke, Szamosújvár.

Tudományos lektorálás: dr. Borzási István adjunktus, a Nagyváradi Emmanuel Egyetem Ószövetség-tanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának tagja, Kraszna, és Bereczki Lajos, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettese, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának titkára, a Magyarországi Baptista Egyház Levéltárának levéltárosa, Debrecen.

Tördelőszerkesztő: dr. Borzási István adjunktus, a Nagyváradi Emmanuel Egyetem Ószövetség-tanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának tagja, Kraszna.

A könyv kéziratának elkészítését hét szakterületen, egyháztörténelmi, ószövetségi teológiai, helytörténeti, irodalmi, történelmi-kortörténeti, genealógiai és református liturgicai konzultáns szakértők népes csoportja segítette.

Egyháztörténelmi szakértők: dr. Borzási Pál adjunktus, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia és a Nagyváradi Magyar Baptista Teológiai Fakultás egyháztörténelem szakos előadótanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkára, Magyarlóna, dr. Mészáros Kálmán docens, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia Egyháztörténelmi Tanszékének vezetője, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke, Budapest, Kiss Lehel, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának elnöke, Szamosújvár.

Ószövetségi teológiai szakértő: dr. Borzási István adjunktus, a Nagyváradi Emmanuel Egyetem Ószövetség-tanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetsége Történelmi Bizottságának tagja, Kraszna.

Helytörténeti szakértők: Dánielisz Endre helytörténész, Nagyszalonta, Deák Sándor helytörténész, Nagyszalonta, dr. Szabó József helytörténész, Bihardiószeg.

Irodalmi szakértők: Dánielisz Endre Arany János-szakértő, Nagyszalonta, dr. Korompay H. János Arany János-szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos tanácsadója, Arany János összes műveinek sorozatszerkesztője, az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Textológiai Munkabizottság tagja, a Martinkó-díj kuratóriumának titkára, Budapest, Szilágyi László, a Romániai Magyar Baptisták Szövetsége folyóiratának, a Szeretet lapnak nyugalmazott főszerkesztője, Nagyvárad, Havas Péter lektor, fordító, Szatmárnémeti.

Történelmi és kortörténeti szakértők: Dani Zoltán történész, Szalárd, Deák Sándor történész-helytörténész, Nagyszalonta, dr. Borzási Pál adjunktus, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia és a Nagyváradi Magyar Baptista Teológiai Fakultás egyháztörténelem szakos előadótanára, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkára, Magyarlóna, Kiss Lehel, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Történelmi Bizottságának elnöke, Szamosújvár.

Genealógiai szakértők: Dánielisz Endre Arany János-szakértő, Nagyszalonta, Szegedi László genealógus, Újvidék, Szerbia.

Református liturgicai szakértők: Borzási Gyula, a Szalárdi Református Egyház egykori lelkésze, Szalárd, Dani Zoltán református hittanoktató tanár, történész, Szalárd.

Mivel a Kornya Mihály és családja iránti téma sokak részéről érdeklődésre tarthat számot, ezért a szerző felajánlja az ezt igénylő gyülekezeteink számára vetítéssel egybekötött könyvbemutató, illetve igény szerint a témában más szolgálatok végzését. A könyv elérhető a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének váradi irodáján, igényelhető a szerzőnél, az Erdélyi Magyar Baptista Levéltár gondozója, Kelemen Sándor Tomi elérhetőségein, illetve a 0040 723 472 783 vagy a 0040 0749 015 129 telefonon.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Úr nevében mindazon személyek segítségét, akik munkájukkal valamilyen formában hozzájárultak e könyv létrejöttéhez. Soli Deo gloria!

Megosztás

NINCS HOZZÁSZÓLÁS