Gyülekezetünk hosszú éveken át imádkozott vezető lelkipásztorért. Horváth Zsolt ügyintéző lelkipásztor segítségével Isten akaratát keresve hívtuk meg erre a szolgálatra Kiss János lelkipásztor testvért, akinek szolgálatba állítására 2021 októberének első hétvégéjén került sor.

Az ünnepély első napján, szombaton Papp János egyházelnök testvér hirdette az igét körünkben.

Papp János az Apostolok cselekedeteiből olvasott igeverseket. „Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára…” Pál apostol bemutatja Istent a jelenlévők előtt. Isten hatalmas, szuverén Isten, és nem ő szorul ránk, hanem mi őrá. Ez a szuverén Isten akarata szerint cselekszik. Ha helyünkön vagyunk és azt tesszük, amire elhívott, az is elsősorban nekünk lesz jó. Ilyenkor hittel, örömmel, bátran vagyunk abban a szolgálatban, amit ő készített nekünk. Azért áld meg lelki ajándékokkal, hogy áldássá lehessünk környezetünknek, a ránk bízott embereket az Atyához tudjuk vezetni. A feltámadott Krisztusról kell szólnia szolgálatunknak, életünknek. Ez a kincsünk cserépedényben van elhelyezve. Ezért csak őrá támaszkodva, figyelve tudjuk végezni azt a munkát, amit ránk bízott az Atya.

Az ünnepélyes fogadalomtétel kérdései, melyeket Papp testvér tett fel, Kiss János lelkipásztor testvérünk és a gyülekezet felé egyaránt szóltak. Az Isten színe előtt adott válaszok után áldáskérő imádság hangzott Atyánkhoz, majd Horváth Zsolt testvér átadta a szószéki Bibliát, mely szimbolizálja közösségünk alapját és a lelkipásztori szolgálat folytonosságát.

Beiktatott pásztorunk székfoglaló beszédében emlékeztetett, hogy Isten teljes szívvel, erővel, lélekkel odaadta magát értünk. Mindent felvett, ami emberi, hogy megváltson minket. Erre úgy válaszolhatunk, hogy átadjuk neki életünket, és ezzel együtt az irányítást is életünk felett. Amikor a Lélek szól, az nem biztos, hogy mindig jólesik nekünk. Ennek ellenére csak úgy van értelme szolgálnunk Krisztust, hogy teljesen átadjuk magunkat irányításának. „Őrhelyemre állok…” – hangzik az igében. Az igaz ember hite által él. Az őrhelyén álló hívő ember vigyáz a saját és a körülötte élő emberek életére. Ezt nem lehet hanyagul végezni, csak teljes odaadással. Ebben a munkában Isten kipótolja hiányosságainkat. Krisztus azért jött, hogy olyan örökséget adjon, amit senki nem vehet el tőlünk, az örök életet. Az a vágya Kiss János testvérnek, hogy igaz emberként hitből tudjon élni, és Krisztus vezetésével továbbmenni azon az úton, melyet az elődök elindítottak.

A köszöntések sorát a berettyóújfalui, majd a debreceni gyülekezet, körzete és intézményei nyitották. Ezt követően a Tiszántúli Egyházkerület és lelkipásztorai, majd a történelmi egyházak és az evangéliumi gyülekezetek képviselői bátorították Kiss János testvért és családját. Hálaadó imádságok után Komlósi Sándor társlelkipásztor megköszönte Horváth Zsoltnak az ügyintéző lelkipásztori szolgálatát.

Vasárnap gyülekezeti körben folytattuk az alkalmat.

Kiss János lelkipásztor testvér igehirdetésének alapjául Józsué könyvének 3. részéből a Jordánon való átkelés csodás történetét olvasta fel.

Gyülekezetünk egy állomáshoz érkezett, ahol megállunk, és a jövő felé tekintve járjuk tovább az utat.

Józsué meghallotta az Úr szavát, és engedelmeskedett neki. A csoda úgy jött létre a felolvasott igeszakaszban, hogy Isten a nép között volt. Ez ma sincs másképp.

Hívő életünk során az áldást, amit kapunk, nem magunknak tartjuk meg, azt tovább kell adni. Mi is elértünk a Jordánhoz, de tovább kell lépnünk. Csak úgy lehet Jézust követni, ha megszenteljük magunkat. Engedni, hogy Isten igéje intsen, feddjen, buzdítson. Csak Jézus vére által tudunk megtisztulni.

A felolvasott történetben a papok a Jordán vizébe álltak, és hitték, hogy csoda fog történni. Isten hatalmát adta a papok hitéhez. Az isteni kijelentés fogadásához bátorságra van szükség. Bátorságra ahhoz, hogy beleálljunk abba, amit Isten mond.

A nép tekintélyként vette Isten szavát, így kelt át a Jordánon. Együtt haladt át a folyón, mindenkit megvártak. Nekünk is együtt lesz üdvösségünk a mennyben, így törődnünk kell egymással. Éljük át együtt a csodát úgy, hogy Isten közöttünk van!

Az igehirdetés után a gyülekezet szolgálócsoportjai – nyugdíjaskör, ifjúság, zenei és imacsoportok, misszióállomások – köszöntötték a Kiss családot. Lelkipásztornénkat, Rózsát, külön köszöntötte a női kör és a vasárnapi iskolások. A szolgálócsoportok azzal bátorították Kiss testvéréket, hogy nem lesznek egyedül, és szeretnénk megtapasztalni ittlétük alatt a közös munka áldását.

Hisszük, hogy ha mindannyian beleállunk Isten szolgálatába, áldottá fogja tenni közös utunkat Megváltónk.

Kövesdi Anikó


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!