Külmissziós nap Kispesten

3196

Különleges ünnepi alkalomra került sor 2018. június 3-án a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az istentisztelet kezdetén a gyülekezet elöljárósága nevében Gerő Tamás főgondnok, valamint Kőszegné Füzesi Márta jegyző köszöntötte a gyülekezet lelkipásztorát, dr. Mészáros Kálmánt és családját, akik kereken hat esztendővel ezelőtt kezdték meg szolgálatukat a kispesti gyülekezetben.

Hálaadással emlékeztek meg az eddig közösen megtett út áldásairól, majd az apostol szavaival bátorították a lelkipásztorcsaládot: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” (Fil 4,4–5) Ezt követően Gerő testvér beszámolt arról, hogy a gyülekezet elöljáróságának négyévenkénti tisztújításához hasonlóan a lelkipásztori szolgálatra nézve is döntést hozott a közösség tagsága. Ennek eredményeként 100%-os megerősítéssel Mészáros testvért kérték meg lelkipásztori szolgálatának további folytatására a kispesti gyülekezetben.

Mészáros testvér viszontválaszában megköszönte a gyülekezet eddig is megtapasztalt töretlen bizalmát és szeretetteljes támogatását. Felidézte a hat esztendővel ezelőtt kapott igét, ami mindeddig meggyőzte őt abban, hogy a kispesti gyülekezet élére állva annak lelki vezetője legyen:

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr: – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az Úr!” (Jer 29,11–14)

Mindezek után Brad Baker, a Magyarországi Baptista Egyház külmissziós koordinátora imádkozott, kérve Isten áldását a lelkipásztori szolgálatra ismételten kirendelt Mészáros család életére és további missziómunkájára. Az újbóli elköteleződés ünnepi perceit éltük át akkor is, amikor a pásztor és nyája az úrvacsorai asztal mellett tett szövetségi fogadalmat a főpásztor, Jézus Krisztus még odaszántabb követése mellett. Majd egymás kezét megfogva énekeltük el az „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt” kezdetű éneket.

Az istentisztelet további részében a Reménység Magjai Gyermekmissziós Alapítvány munkájáról kaptunk nagyszerű áttekintést a nemzetközi szervezet magyar vezetőitől. Ennek során Ludvik Tittel Kinga, Schauermann Andrea és Baker Ági adott érdekfeszítő információkat az egyre eredményesebb magyarországi munkájukról.

A külmissziós napunk zárórészében Brad Baker amerikai misszionárius, a Magyarországi Baptista Egyház külmissziós koordinátora és a Barnabás Csoport Alapítvány egyik vezetője adott globális képet a kereszténység mai világhelyzetéről. Vetített képes előadásban mutatta be a bel- és külmisszió különböző területein munkálkodó magyar misszionáriusok szolgálatát, és bátorította a jelenlevőket az értük történő imádság és anyagi támogatás területén. Igehirdetését Jézus szavaival fejezte be, aki ezt mondta tanítványainak:

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt 9,37–38)

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!