Jubileumi hálaadó istentiszteletre és történelmi megemlékezésre kaptunk megtisztelő meghívást az Ausztriai Baptista Szövetség vezetőségétől és a 150. jubileumát ünneplő Bécs-Mollard Gassei Baptista Gyülekezet lelkipásztorától, Ditrich Fischer-Dörltől.

Mészáros Kálmán, Ditrich Fischer-Dörl, Vix József

A baptista tanítás már a reformáció óta jelen van Ausztriában. Az anabaptisták első tudós teológusát, dr. Hubmayer Baltazárt itt Bécsben tartóztatta le Habsburg (I.) Ferdinánd, és ítélte máglyahalálra a hitvalló felnőttkeresztség/bemerítés bibliai tanításának és gyakorlásának bevezetéséért a reformált egyházba. Hívei közül sokakat vízbe fojtásra, pallos általi halálra, száműzetésre ítélt.

A jubiláló Bécs-Mollard Gasse-i Baptista Gyülekezet

A megfélemlítések, kegyetlen üldözések, tömeges mártírium sem tudta megállítani a „keresztségmegújítók” ébredési mozgalmát. Nemcsak Ausztriában, Morvaországban, hanem a szomszédos Magyar Királyság területén is egyre nagyobb tömegek csatlakoztak hozzájuk. Később azonban a Habsburg uralkodóház a jezsuitákkal szövetkezve tömeges kivándorlásra kényszerítette őket.

Bécs érseke, Christoph Schönborn köszönti a baptistákat

A baptista hitújító mozgalom újkori történelme a 19. század közepén elevenedett meg ismét. Hamburgból egy lelki ébredés indult el, aminek a szellemi hatása Európa szinte minden nemzetére kihatott. Ennek kiváló eszköze volt az a bibliaterjesztő hálózat, amit a Brit és Külföldi Bibliatársulat indított el, élükön Johann G. Oncken, Millard Ede, Rottmayer János, Meyer Henrik és még sokan mások.

Különösen föllendült a lelki ébredés az Osztrák–Magyar Monarchia területén, amikor a bibliaterjesztő hálózat központja 1869-ben Bécsbe került. Ebben az évben alakult meg a Mollard Gasse-i Baptista Gyülekezet is, és más gyülekezetek szerte a Kárpát-medence jelentősebb városaiban, többek között Budapesten, Kolozsváron, Pozsonyban, Késmárkon, Újvidéken, Nagyszalontán, Pécsett, Brassóban, majd szinte az egész ország területén.

Az ünneplő gyülekezet

Sajnos az elmúlt évszázad traumái súlyosan megosztották Európa népeit. Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum, világégések és forradalmak, az embertelen nemzetiszocializmus, majd a nyomába tolakodó egyházüldöző, istentelen kommunista-szocialista diktatúrák évtizedekig átjárhatatlanokká tették a nemzeti határokat. A történelem Ura azonban korunkban új helyzetet teremtett. Jézus Krisztus korlátokat nem ismerő szeretete győzedelmeskedett a megosztó erők felett. Isten megváltott népe így ismét egymásra találhatott.

A 150. évét ünneplő bécsi gyülekezet imaháza

Így tudtunk hálát adni osztrák testvéreinkkel együtt magyarok, németek, csehek, szlovákok, románok, horvátok, szerbek és más nemzetek fiai, bevándorlók és őslakosok ezen a 150 éves jubileumi emléknapon 2019. november 23-án Bécsben örömmel és békességben.

Ezen a jelentős ünnepségen átadhattam a magyarországi baptisták köszöntését, kiemelve azt a történelmi tényt, hogy a bécsi gyülekezet egyik alapítója az a Hamburgból hazatérő, magyar származású Rottmayer János bibliaterjesztő volt, akit Pest-Budán, majd később Kolozsváron is gyülekezetalapítóként tartunk számon. Ismertetésre kerültek Papp János MBE-elnök írásban elküldött köszöntő sorai is. Rajtam kívül még Vix József és Kovács Julius Gyula testvéreimmel kiegészülve képviseltük a magyarokat.

Dr. Hubmaier Baltazár anabaptista mártírprédikátor emlékét márványtábla jelzi az imaház előterében

Külön ki kell emelnem a hivatalosan megszólaló felekezeti és egyházi képviselők között Christoph Schönborn bíborost, Bécs érsekét, aki személyes részvételével és áldáskívánásával teljessé tette a felekezetközivé szélesedett jubileumi alkalmat. Megemlítette, hogy Isten bocsánatáért imádkozik felekezete egyes korábbi vezetőinek sok-sok kegyetlenségéért, amit az anabaptista-baptista és egyáltalán az evangéliumi közösségek ellen tudatlanságukban elkövettek.

Ezek után az egész ünneplő közösség egymás kezét megfogva énekelte: „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben, szilárd ez és örök!” Ámen!

Dr. Mészáros Kálmán
az MBE Történelmi Bizottságának elnöke


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!