Baptista Ház – új épülettel bővül egyházunk központja

6281

Egyházunk missziói, oktatási, szociális, kommunikációs és külmissziói szolgálatának bővülése miatt „kinőttük” a Benczúr u. 31. szám alatti székházunkat.

Sokat imádkozva, beszélgetve kerestük a megoldást a harmonikus jövő érdekében. Isten arra vezetett bennünket, hogy segítséget kérjünk a Magyar Kormánytól hely-, illetve épülethiányunk megoldása érdekében. Az elmúlt év során tárgyalásokat folytattunk a jelenlegi ingatlanunkkal szembeni, állami tulajdonban, de üresen álló épületről, és a nyitottságot és a segítőkészséget érzékelve az MBE Országos Tanácsának döntése alapján kezdeményeztük ennek térítésmentes átadását. Mindezek után elkészült a kormány-előterjesztés, majd később megszületett a pozitív döntés, amely reménységünk szerint megoldást jelent a szolgálatbővülés miatt keletkezett kérdésekre.

Mindenható Urunk iránti hálaadással, a Magyar Kormány felé való köszönettel tekintünk erre a lépésre, és az előttünk levő hivatalos ügyek és a majdani felújítás és átalakítás után Isten dicsőségére és a ránk bízottak örömére szeretnénk hasznosítani ezt az épületet. Álljon a Benczúr utca középső részének mindkét oldalán áldásként Baptista Ház, amelyekben közösségünk sokrétű szolgálata otthont talál!

Részlet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 11-i előterjesztéséből:

A Magyarországi Baptista Egyház a jelenlegi székhelyükkel szembeni, állami tulajdonban lévő, a Budapest VI. ker., Benczúr u. 30. szám alatti, 29687 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adását kérte részükre az országos szolgáltatási és irányítási központjuk bővítése céljára.

Az ingatlannak a Magyarországi Baptista Egyház tulajdonába kerülésével jelentősen javulna az egyház missziói, oktatási és intézményi struktúrája. Itt valósulna meg a Baptista Ház, ami baptista missziói, oktatási, szociális szervezeti központ lenne. Erre azért van szükség, mert jelentősen növekedett a Magyarországi Baptista Egyház társadalmi szerepvállalása oktatási és szociális területen. A Baptista Ház lehetőséget adna ezen tevékenységek irányításának és koordinációjának egységesebb és együttes kezelésére, összefogására, valamint kiválthatna bérleményi konstrukciókat.

A Kormány 1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozata
Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

A Kormány

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a 36. § (3) bekezdésben biztosított jogköre alapján úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatti, 29687 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlan tulajdonjoga az egyház missziói, oktatási és szociális tevékenységeinek végzése céljából, ingyenesen a Magyarországi Baptista Egyház tulajdonába kerüljön azzal, hogy az átvevő egyházi jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 2. pont szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésre kerüljön. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő 6 hónapon belül
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
(Megjelent a Magyar Közlönyben 2017. november 7-én.)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!