A népi reformáció állomásai Erdélyben

1186

A magyar baptisták Történelmi Bizottsága által szervezett erdélyi emléktúra állomásai:

2018. november 9., péntek: Déva vára

Itt egy rövid megemlékezést tartanánk Erdély reformátora, Dávid Ferenc várbörtönben felállított emlékkövénél.

Dávid Ferenc (Kolozsvár, 1520 – Déva, 1579) római katolikus lelkészként kezdte a pályafutását, majd Wittenbergben tanult, ahol Luther tanainak elkötelezett híve lett. Erdélybe hazatérve János Zsigmond fejedelmi udvarának főpapjaként hozzáfogott az egyház megújításához.

Később a genfi reformátor, Kálvin teológiájának követője lett. Református püspökként terjesztette a reformáció eszméit, melynek Kolozsvár volt a központja. Szervét hatására ariánus tanokat is vallott.

Élete utolsó évtizedében anabaptista meggyőződésre jutott. Az 1568-as tordai országgyűlésre szerkesztett 36 pontból álló tételjegyzékében a hitvalló felnőttkeresztség helyreállítását is célul tűzte ki a reformált egyházban. Magyar nyelvre fordította, majd 1570-ben Kolozsváron nyomtatásban is kiadta a „Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségről” című, németalföldi anabaptisták által írt 150 oldalas hitvédelmi iratot, amit Erdély-szerte terjesztett.

Többszöri próbálkozás után 1578-ban ismét Tordán tárta az országgyűlés elé a hitvalló felnőttkeresztség helyreállításának szükségességét az egyházban. Emiatt unitárius hívei ellene fordultak és megtagadták a további kapcsolatot vele. Újabb hitbeli meggyőződése miatt korábbi harcostársa, az unitárius Blandrata György bevádolta őt a katolikus Báthory Kristóf fejedelem előtt.

Ennek eredményeként Dávid Ferencet Gyulafehérváron letartóztatták és életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtották. Így került Dévára, ahol a várbörtönben éheztették és kínozták, majd 1579. november 15-én megölték. Erre a szomorú eseményre emlékezünk majd a helyszínen…

2018. november 10., szombat 10 óra: Alvinc

Szombat délelőtt a Gyulafehérvár szomszédságában található Alvincra megyünk, ahol a Németek mezejének megtekintésére is sort kerítünk. Itt a Maros partján volt az az anabaptista település, ahol a hutterita/habán „újkeresztények” 1621/1622 körül Bethlen Gábor fejedelem oltalma alatt letelepedhettek. Ennek ma is fölismerhető maradványait szeretnénk itt megnézni.

A délelőtt folyamán sort szeretnénk keríteni egy közös történelmi megemlékezésre, minielőadásokra és szakmai beszélgetésre. Ennek keretében a magyar anabaptista múlt szakavatott kutatóinak adnánk teret rövid történelmi áttekintésre. Ezekre a történelmi szemináriumi előadásokra szívesen várjuk a környékbeli református, magyar és román baptista, sőt katolikus lelkészeket és érdeklődőket is.

Délután Gyulafehérváron egy rövid belvárosi séta keretében fölkeressük az ősi székesegyházat, melyben a Hunyadiak mellett Bethlen Gábor fejedelem sírját is megnézzük és ha lehet, meg is koszorúzzuk. Látogatást teszünk az érsekség levéltárában és könyvtárában is.

2018. november 11., vasárnap 10 óra: Torda

Vasárnap délelőtt 10-től a tordai testvérekkel leszünk együtt a helyi magyar baptista imaházban. Itt egy vetített képes történelmi áttekintésre kerül sor.
A déli órákban megkoszorúzzuk a tordai vallásbéke 450 éves évfordulóján, ez év január 13-án felavatott vallásszabadság emlékművet a város főterén. Mint tudjuk, a Magyar Országgyűlés a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át. Amint láttuk, ennek anabaptista vonatkozásai is vannak…

2018. november 11., vasárnap 17 óra: Kolozsvár

Vasárnap délután 5-től a Kolozsvári Magyar Baptista Imaházban kerülne sor még egy rövid történelmi megemlékezésre Rottmayer Jánosról, a magyar baptista misszió első meghatározó személyiségéről születésének 200. évfordulója alkalmából. Az istentisztelet előtt meglátogatjuk a sírját a Házsongárdi temetőben egy rövid imádság, megemlékezés erejéig.

Az emléktúra iránt érdeklődők a különböző helyszíneken kapcsolódhatnak be a programba.

Megosztás