A Váci Baptista Gyülekezet adott otthont 2024. április 20-án az egyház egyik legfontosabb eseményének, az országos közgyűlésnek, amelyen az egyház vezetősége, a lelkipásztorok és a gyülekezetek küldöttei vettek részt.

A közgyűlés, amely a gyülekezetek közösségének legfőbb vezető testülete, ezen a napon áttekintette az egyházban zajló folyamatokat, az ismertetett jelentéseket, és döntéseikkel megerősítették a közös látást, haladási irányt, célokat. A közgyűlésen megbeszélés zajlott arról, melyek azok az elvek, missziós és szervezeti területek, amelyekre fokozottan kell figyelni annak érdekében, hogy az egyház betöltse küldetését, a nagy misszióparancsot: Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

A Tóth Zoltán gyülekezetvezető vezette imaközösséget követően Bereczki Lajos, alkotmányügyi tanácsos nyitotta meg az alkalmat, aki egyben a délelőtti program levezető elnöke is volt. Papp János egyházelnök kiegészítésében beszélt arról, hogy a közvetlen vezetői feladatok és szolgálatok mellett a különféle testületekben való részvételen túl négy fő területet koordinál. A missziói igazgatóval, Durkó István testvérrel együtt végzik a missziói, közösségi élet területének mozgatását, irányítását, és hálásak azért, hogy az úgynevezett hagyományos Misszióbizottság mellett az elmúlt időszakban létrejött az Intézményi Missziói Bizottság, amelyen keresztül az intézményi területen is sokféle szolgálat működhet. Egy másik nagy terület a külmisszió, külkapcsolatok, külügyek területe, amelyben Téglási Lajos külügyi szaktitkárral együtt igyekeznek építeni egyházi közösségünk kapcsolatrendszerét, hatáskörét és hatáslehetőségeit. A harmadik nagy terület az egyházi külső és belső kommunikáció területe, amelyben Boros Dávid kommunikációs szaktitkár testvérrel végzik közösen a szolgálatot, és azokkal, akik ebben a csapatban benne vannak. A negyedik terület pedig az oktatási, köznevelési terület, amely egyházunk életében az elmúlt bő évtizedben kiszélesedett, ebben pedig Paróczi Zsolt oktatási szaktitkárral együtt végzik a különféle szolgálatokat. Jelentős előrelépések történtek mindezeken a területeken, de megváltozott, formálódott az elmúlt esztendőben – akár a jubileumi emlékév kapcsán is – a  közösségünk nemzetközi kapcsolatrendszere és geopolitikai jelentősége azzal, ahogyan benne vagyunk a közép-európai baptista közösségek életében, vagy akár az Európai Baptista Szövetség, a Baptista Világszövetség „vérkeringésében”. Egyházunk elnöke megerősítette a jelentésben részletesen bemutatott látását, meggyőződését, elveit, amiket képvisel és szeretné, ha ez formálná a közösséget. Ennek elfogadása fontos visszajelzés, megerősítés volt a vezetés számára, és egyben felhatalmazás arra, hogy ezeket az értékeket képviselni tudja itthon és külföldön egyaránt. Ezek vonatkoznak az egyházunk társadalmi szerepvállalására a jelenlegi világhelyzetben felmerülő bibliai, etikai kérdések és zavarok kapcsán, amikor is világos álláspontot és válaszokat kell megfogalmazni sok mai aktuális kérdésre.

Varga László Ottó főtitkár beszélt a fórumbeszélgetések szükségességéről és eredményeiről, a közösségformálásról a közös gondolkodás alapján, ahol összeadódnak a gondolatok, és amelyek nagyon fontosak a döntéshozatal előkészítésében. Idén változtak a küldöttek, mivel az egyház alkotóelemei a gyülekezetek, így kizárólag gyülekezeti küldöttek jöttek. Minden gyülekezeti vezető hivatalos volt, és a gyülekezet által választott mandátummal rendelkezőknek volt döntési jogkörük. A közgyűlésen kiemelten fontos téma volt az avatottak, presbiterek megerősítése, és szükséges volt a válások kérdésével foglalkozni. Alaposan megvizsgálták a kérdés ószövetségi és újszövetségi teológiai alapjait, felmérés készült és meghallgattak lelkigondozói véleményeket arról, válás után hogyan és miként szolgálhatnak az avatottak. Kiemelt téma volt a lelkészek nyugdíjhelyzete, az adakozás kérdése. Beszámolt a tavaly elindult missziókerületi rendszerről, hogyan zajlik a missziós centrumgyülekezetek keresése, illetve beszélt a statisztikai adatokról, a népszámlálás tanulságairól, amelyek fontos kiindulópontjai a misszió tervezésének. Kiemelte, hogy minden gyülekezet független, de önként tartozik a gyülekezetek szövetségébe, azaz az egyházba, és így magára is kötelező érvényű döntéseket hoz. Ez a működési elv adja a sokszínűséget és hatékonyságot.

Varga László Ottó

Durkó István missziói igazgató örömmel számolt be arról, hogy tavaly volt a legtöbb bemerítés. Dicsőség az Úrnak, hogy a lelkigondozottak száma is jelentősen nőtt, ők azok, akik nem tagok, de ott vannak rendszeresen a gyülekezeteinkben. Fontos célként jelölte, hogy 100 új egészséges gyülekezet jöjjön létre. Beszélt az országos misszió sokrétűségéről, amelyek között különösen fontos a gyülekezetplántálás, a jelenlét. A jelenlevők szívére helyezte, hogy imádkozzanak azért, hol kell új gyülekezetet alapítani azoknak, akik erősek, egészségesek. Ha így teszünk, betöltjük a küldetésünket: Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Az MBE jövője függ attól, hogy kialakulnak-e új gyülekezetek. Keressünk olyan embereket, akik ültetnek, akik öntöznek, és majd az Úr arat, Pál apostol szavai alapján, hogy ne legyen szégyenkeznivalónk, ha visszatekintünk évek múlva, betöltöttük-e a küldetésünket. Fontos, hogy az intézményeinkben a szakmai munka mellett a misszió, a lelki munka is elinduljon.

Durkó István

Kiss Péter operatív igazgató ismertette a szervezeti struktúrában bekövetkezett változásokat, a folyamatban levő fejlesztéseket a beszámolás, a kontrolling, a szabályozás és a hitéleti adminisztráció területén, bemutatta a belső hálózat, az információs és kapcsolattartási területek működését.

Kiss Péter

Simon Norbert gazdasági igazgató összefoglalta a gazdasági területtel kapcsolatos tudnivalókat, ismertette a szervezeti, gazdasági folyamatokat, és bátorította a jelenlevőket, kérjük Istenünk segítségét, hogy a ránk bízott javakkal jól tudjunk sáfárkodni.

Simon Norbert

A közgyűlés küldöttei megszavazták, hogy az egyházi vezetőválasztásokon a négyéves ciklusról áttérjünk ötéves ciklusra 2025-ben. 2030-ra így szinkronba kerülnek az országos és missziókerületi választások.

A délelőtt folyamán felvételét kérte a baptista közösségbe a Gyomaendrődi Baptista Gyülekezet, amely kérésnek a közgyűlés örömmel tett eleget.

A délután folyamán az egészséges gyülekezetek témában zajlott a közös gondolkodás, különös hangsúlyt téve a közösségi formáinkra. Papp János a misszióállomás-gyülekezet relációban, Durkó István pedig missziós centrumokról tartott előadást. Ezt követően szekcióüléseken gondolták át a résztvevők az alábbi témákat: házi csoportok (Kiss Péter), gyülekezetplántálás (Patton Márk), misszióállomás/gyülekezet (Papp János), körzetek újragondolása (Varga László Ottó), missziós centrumok (Durkó István). Az elvégzett műhelymunka eredményeit Heizer Tamás mutatta be.

Szimon Gergő, a tatai gyülekezet lelkipásztora igei üzenetét követően sok áldással, lelki feltöltődéssel és Istentől jövő üzenetekkel gazdagon térhettek vissza gyülekezeteikbe a küldöttek, ahol még tudatosabban, intenzívebben, tűzzel a lelkükben szolgálják tovább az Urat!

Hálásak vagyunk Istennek a közösségünkért, az imádkozó, egységre törekvő, egymást szeretettel megérteni akaró, krisztusi lelkületű testvériségért.

Fontos megerősíteni és ismertté tenni mindenütt a Magyarországi Baptista Egyház küldetését: egyházunk azért létezik, hogy Jézus Krisztus rajtunk keresztül folytassa munkáját Magyarországon, Európában és az egész világon! Legyünk ennek eszközei a saját közegünkben, gyülekezetünkben! Ámen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286