Hadd kezdjem elmélkedő gondolataimat egy kérdéssel: A teljes Szentírást ismerve – Mózestől a Jelenésekig – Isten bölcs terve és cselekedetei kapcsán véletlenszerű dolgot, végbement eseményt találunk-e? Határozott válaszként mondhatjuk: Nem!

Akkor miért próbálkozunk azzal, hogy az üdvtörténeti eseményeket is versenyeztetni igyekszünk egymással, például melyik a legnagyobb ünnepünk: karácsony, nagypéntek, húsvét, netán pünkösd. Olykor egyházi személyek, mondhatni illusztris személyek is az adott ünnepek kapcsán hangsúlyozzák a legeslegnagyobbat, miközben elfelejtik, hogy előzőleg már egyiket-másikat kinevezték a legnagyobbnak. A vita eldöntése előtt hadd idézzek egy 19. században élő nagy teológus hitvallásszerű fogalmazásából Istenre vonatkozóan: „Isten a legfőbb személyes szellem. Tökéletes minden tulajdonságában. Ő a világegyetem forrása, fenntartója és célja, aki azt bölcs, igazságos és szeretetben megállapított, az Úr Jézus Krisztusban kijelentett szándéka szerint irányítja, aki mindenben benne van Szentlelke által, aki mindent megfelelően formál és célba juttat!” (Mullinstól emlékezetből idézem, remélem, az eredeti fogalmazásnak megfelelően!)

Ezek szerint Istennek mindenre kiterjedő tervében ünnepeink sem ad hoc (csak úgy!) jöttek létre. Pál apostol üdvösségünket tekintve is ki meri jelenteni:

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint…” (Ef 1,3–5)

Tehát még univerzum nem létezett, Édenről sem beszélhetünk, sőt a bűneset sem ment végbe.

Istennek tökéletes és előre látó képessége szerint kész terve van a még meg sem teremtett ember vonatkozásában mindenre kiterjedő gondossággal! Látásom szerint Istent meglepni semmivel sem lehet!

Néhány igehely alapján betekintést nyerhetünk Isten tervének előre kijelentett szándékáról és a majd ténylegesen végbement eseményekről Jézus Krisztussal kapcsolatosan:

Karácsonyi ünneplésünkről kijelentést olvashatunk: 1Móz 3,15; 4Móz 24,17 (prófécia Bálám szájából).

A nagypénteki eseményről több mint 700 évvel előre: Ézs 53.

Húsvét csodája: Zsolt 16,10; és Jézus szavai önmagáról: Mt 12,40.

Pünkösdre vonatkozó prófécia: Jóel 3. Az Úr Jézus már az ő második eljövetelével kapcsolatosan is nyilatkozott példázatokban.

Hitlátásom szerint Istennek minden cselekedete és terveinek még részletei is fontosak, komolyan vételük üdvösséges a számunkra!

Természetesen ünnepeink mindegyikének megvan a sajátságos aktualitása.

Pünkösdről konkrétan

A pentékoszté (pünkösd) szó azt jelenti, hogy az ezen a napon tartott ünnep a húsvét utáni ötvenedik napon volt. Ennek az ünnepnek a tárgya fokozatosan fejlődött ki: kezdetben mezei ünnep, aztán a szövetségkötés történelmi tényének emléknapja, végül a Szentlélek ajándékának ünnepévé válik, aki megalapítja a földön az új szövetséget.

Pünkösdből táplálkozó keresztényi reménységünk

Vallási életünk menetében évenként ciklikusan, kronológiai rendben kerül sor pünkösdi ünnepünkre. Noha minden ünnepünknek más-más jelentőséggel bíró üzenete van, de egyaránt és egyenlőképpen fontosak. Bármelyik elhagyása felborítaná hitéletünk belső lelki egyensúlyát. Mi, baptista hívők még a legradikálisabb ateizmus időszakában is ragaszkodtunk jeles egyházi közösségi alkalmaink megtartásához! Politikai erőviszonyoktól függetlenül jártuk utunkat a hit ösvényén.

Úgy gondolom, ma is figyelmeztetés lehet mindenki számára lelki tartalmú buzdításom: keresztényi hitértékeinket őrizzük meg! Keresztényi arculatunk befolyásolását és alakítását csak Egyvalakinek engedjük! Ez a valaki az áldott Szentlélek legyen! Ő, akit Jézus Krisztus ígért meg mennybemenetele előtt közvetlenül. Tanítványainak mondta:

„erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

A Szentlélek azt végzi életünkben, amit Jézus Krisztus ígérete alapján munkálnia kell. Az Úr a földről a mennybe távozva gondoskodó szeretete által rábízott bennünket a Szentlélekre, aki tanít, vezet és gyámolít bennünket. Az ő világosságában élve látjuk meg útjaink értelmét és célját. Hit nélkül lehetetlen Isten szándékait megérteni. A hit nem nélkülözi az értelmet, ellenkezőleg, termékenyítőleg hat tudatvilágunkra.

Pünkösd valósága keresztényi felelősséget ró ránk!

Akik hivatkozunk a Szentlélek bennünket megvilágosító kegyelmére, ne feledjük el, hogy ez nem csupán lehetőség számunkra, hanem felelősség és egyben küldetés is! Kaotikus helyzetekben is hatni kell a keresztényi hitjózanságnak. A békesség munkálásában elöl kell járnunk. Nem szabad rosszért sem rosszal fizetni! Szégyenünkre válna, ha nem keresztény emberek tanítanának bennünket becsületre, szeretetre és szívjóságra. Jó lenne, ha az említett nemes emberi tulajdonságok mindenkiben életszerűen megnyilvánulhatnának, de megbotránkoztató, amikor vallásos érzelmű egyénekből hiányoznak. A Szentlélek jelenlétével nem dicsekedni kell, hanem képességet szerezni arra, hogy bennünk való lakozása váljon láthatóvá, érzékelhetővé cselekedeteink által is!

Pünkösd lényege 2024-ben is ugyanaz…

…ami volt az első keresztény pünkösdkor. Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus által békéltetett meg bennünket önmagával, és Szentlelkét küldte el, töltötte ki ránk, hogy minden ismeretet felülmúlóan ajándékozzon meg tökéletes igazságával. E tökéletes igazságban ismerhetők fel az ő szándékai és mindent célba juttató tervei.

Isten áldja meg népünket, egyházunkat – benne gyülekezeteinket –, hogy idei pünkösdünket is ünnepelhessük békében, felebaráti és testvéri szeretetben! Amire eddig eljutottunk, azt tartsuk meg, sőt Szentlelke által tegyük teljessé! Az eljövendő időben is az az Isten fog vezetni Szentlelke által, aki a közelmúltban is erősített és megtartott bennünket. Istenben bízó hittel és reménységgel haladjunk tovább, hogy keresztényi törekvéseinket megáldhassa és gyümölcsözővé tehesse mindenható Urunk!

Szlepák Lajos
ny. lelkipásztor


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!