Berczelédi Zsolt iskolaigazgató évnyitó beszéde

Elhangzott a baptista iskolák országos tanévnyitóján 2016. augusztus 29-én

20332
Fotó: Fehér Bertalan

Tisztelt Vendégeink, Kedves Diákjaink, Tisztelt Szülők és Tisztelt Kollégák!

Szeretettel köszöntöm önöket / benneteket iskolánk idei tanévnyitó ünnepségén.
Jó volt reggel végignézni a mosolygós, pihent arcokat, remélem, hogy mind diákjaink, mind pedig kollégáink feltöltődve, kipihenve, várakozással teli kezdik majd meg az új tanévet.

Az idei nyár sem telt tétlenül iskolánkban, számos új fejlesztéssel, innovációval várunk benneteket az új tanévben is.

Megújult a természettudományi laborunk, ahol 12 újonnan felszerelt munkaállomással és új eszközparkkal oktathatjuk az idei évtől a természettudományos tárgyakat. Volt néhány belső építészeti átalakítás is, hogy a rendelkezésre álló tereket jobban ki tudjuk használni.

Ahogy láthattátok, a bejáratnál megújítottuk a beléptető rendszert is. Kihelyeztünk továbbá egy LED-panelt a bejárattal szembe, ahol igyekezni fogunk a legfontosabb információkat év közben folyamatosan megosztani veletek.

Az udvarban ideiglenes jelleggel új konténerépület kapott helyet, melyben a csoportbontásban oktatott órák egy részét látogathatjátok majd.

Befejeztük az elmúlt év során megkezdett multimédiás fejlesztéseket, melynek keretében 37 tantermünket szereltük fel multimédiás eszközökkel (projektorral, vetítővásznakkal, illetve a nyelvoktatáshoz szükséges hangtechnikai berendezésekkel és táblákkal).

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azoknak a szülőknek, diákoknak, akik a nyár folyamán az iskola fejlesztésében, szépítésében aktívan szerepet vállaltak.

Különös köszönet illeti Horváth István urat, aki az összes villanyszerelési munkát ingyenes felajánlásként végezte el iskolánk számára, továbbá Nemes István urat, aki a gépi földmunkákat, járda építését végezte, illetve Virág János urat, aki a tantermek egy részében a szekrényeket felújította, illetve az egyéb beruházásokhoz kapcsolódó összes asztalosmunkát elvégezte.

Kérem, hogy tapssal köszönjük meg nekik áldozatos munkájukat.

Kedves jelenlegi Diákjaink, először hozzátok szeretnék néhány szót szólni az új tanév alkalmából!

Kőrösis diákok
Kőrösis diákok

Bizonyára emlékeztek még, minden tanévnyitó beszéd alkalmával az elmúlt években megpróbáltam valamilyen meghatározó érték köré felépíteni a beszédemet. Olyan időtálló értékeket igyekeztem kiválasztani, amelyek üzenetként, bátorításként szolgálhatnak számotokra az előttetek álló tanévhez, illetve tanévekhez.

Idén nyáron is sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen ez a közvetítendő üzenet. Aztán eszembe jutott, hogy a jövő évtől induló nemzetközi érettségi kapcsán iskolánk jelenlegi küldetését újra kell gondolni és hozzá kell igazítani a nemzetközi érettségi által megfogalmazott elvárásokhoz vagy inkább filozófiához.

Arra gondoltam, hogy ez a mai ünnepség egy jó alkalom arra, hogy közösen újragondoljuk ars poeticánkat, és megértsük, hogy mi egy modern iskola szerepe, jelentősége és küldetése mai világunkban, miért van létjogosultsága az olyan innovatív iskoláknak, mint amilyen a Kőrösi.

Szeretném továbbá azt is, ha ezeket a célokat, értékeket veletek közösen tudnánk elérni, hisz nélkületek, a ti együttműködésetek nélkül aligha működhet iskolánk eredményesen.

Ha figyelemmel követitek a különböző médiumokat, egyre-másra arról hallhattok, hogy az a több évszázados vagy inkább évezredes világrend, amit őseink felépítettek és ránk hagyományoztak, hogyan roskadozik alapjaiban.

Látható, hogy világunkban a társadalmakat működtető alapértékek egyre inkább eltolódnak, egyre nagyobb méretet ölt az elszegényedés, egyre nagyobb űr keletkezik a gazdagok és a szegények között, és sajnos, ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körben uralkodnak szélsőséges nézetek és tettek.

Egyre önzőbb világot élünk, egymás problémáira egyre kevésbé vagyunk nyitottak. Kizárólag a mára koncentrálunk, a saját jelenünkre, és nem gondolunk arra, hogy mi lesz a jövőben a világ és benne gyermekeink sorsa.

Holnapjukat sokszor eladjuk egy mobiltelefonért, egy látszólag jól fizető munkahelyért, egy látszatvilág látszaterkölcseinek látszatigazságaiért.

Olyan világban élünk, ahol egy szappanopera könnyeket csal a szemünkbe, ugyanakkor egy haldokló vagy éhező ember mellett elmegyünk az utcán. Vagyonokat költünk online webáruházakban, médiára, jósra vagy valóságshow-kra, de sajnáljuk a fillért egy rászorulótól.

Nem látunk, nem hallunk és nem értjük meg a dolgokat. Mert bár képesek vagyunk elképzelni, milyen a végzet, de képtelenek vagyunk elképzelni, milyen lenne a jelen, ha nem önmagunkkal, a saját igényeinkkel, vágyainkkal foglalkoznánk, hanem azzal a jövővel, amiért felelősséggel tartozunk.

Talán pont ezért a mai világunkban, társadalmainkban az iskola szerepe és jelentősége sokkal nagyobb, mint korábban bármikor. Utat, alternatívát kell mutatni számotokra ebben a megtévedt világban, hogy érdeklődő, szociálisan elkötelezett, a társadalom irányában nyitott, a társadalom problémáira érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljatok, akik képesek majdan egy jobb és békésebb világrend kialakulásához hozzájárulni.

Berczelédi Zsolt iskolaigazgató
Berczelédi Zsolt iskolaigazgató

Célunk az, hogy a különböző nemzetközi programjainkon, illetve kapcsolatainkon keresztül külföldi iskolákkal, szervezetekkel együttműködve felelősségteljes, környezettudatos, aktív-együttműködő, előítéletektől mentes, más kultúrákra, hagyományokra, értékekre nyitott, kreatívan gondolkodó, etikus döntéseket meghozni képes felnőttekké neveljünk benneteket.
Fontosnak tartjuk, hogy erre a nyitott gondolkodásra, kooperációra több nyelven is képessé váljatok, hisz a különböző kultúrákat legjobban az idegen nyelv segítségével ismerhetitek meg csak igazán.

Fontos, hogy megtanuljátok, hogy az egyént, a közösséget, a másik fél véleményét, nézőpontját tisztelni kell, ugyanakkor azt is, hogy saját álláspontotokat, meggyőződéseteket képesek legyetek megvédeni, szükség esetén azokat rugalmasan alakítani.

Szeretnénk bennetek a tudás vágyát felkelteni, az élethosszig tartó tanulás szépségeit, kihívásait és fontosságát megismertetni veletek, kíváncsivá, motiválttá tenni benneteket a minket körülvevő világ összefüggéseinek a megismerésére és megértésére.

Lényegesnek tartjuk, hogy ezen értékek megvalósulásához az amúgy is felpörgetett világunkban iskolánknak nem bajnokképző tanfolyamnak vagy versenyistállónak kell lennie, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem sokkal inkább az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó térnek, biztonságot jelentő kis szigetnek, ahol egy reális világba történő kilépésre készítünk fel benneteket, hogy később önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott felnőtté válhassatok. Olyan felnőttekké, akik nemcsak a maguk számára, hanem mások számára, a külvilágnak is képesek harmóniát teremteni.

Arra törekszünk, hogy az életre, a „való világba” történő kilépésre készítsünk fel benneteket. Ehhez megfelelő önismeretre, saját egyéni korlátaitok és erősségeitek pontos ismeretére van szükségetek, hogy saját személyes fejlődéseteket képesek legyenek előremozdítani. Szeretnénk titeket olyan értékrenddel és készségekkel felruházni, hogy az életetek során képesek legyetek az esetleges kudarcélményeket kezelni és feldolgozni, a rátok rakódott terheket emelt fővel cipelni, és ezekre az élményekre a későbbiekben személyiségfejlődésetek pozitív részeként visszatekinteni.

Kiemelt hangsúlyt próbálunk fektetni empátiás készségetek fejlesztésére, célunk, hogy képesek legyetek rohanó világunkban is egymást nyitott, odafigyelő módon meghallgatni, és szükség szerint mások problémáira, szükségleteire nyitott, segítőkész módon reagálni.
Tisztességre, öntudatra, becsületre, kitartásra próbálunk nevelni titeket, megtanítjuk nektek, hogy ebben az érdektől vezérelt világunkban hogyan lehet tisztességesen, érdektől mentesen, elvhű módon boldogulni. Olyan szakrális értékeket szeretnénk közvetíteni felétek, amelyekkel időtálló módon képesek lesztek az életbe kikerülve a jót a rossztól és annak árnyalataitól megkülönböztetni.

Ezen terveink megvalósításához széles körű társadalmi összefogásra építünk, melyben az iskola valamennyi szereplőjének – nektek diákoknak, szüleiteknek, pedagógusainknak és nem utolsósorban a fenntartónak – egyaránt szerepet kell vállalnia, hiszen enélkül ma iskolát sikeresen működtetni, fenntartani aligha lehetséges. Ezért is törekszünk munkánk során mind a szülői, mind pedig iskolánk fenntartójával minél szélesebb körű együttműködés kialakítására.

És akkor talán iskolánk legfontosabb pilléréről, a közösségről, a közösség értékéről néhány szót: A „kőrösis” lét vagy inkább nevezzük öntudatnak egy igazi misztérium.
A Kőrösi ügye mint összetartó, értékőrző és hagyománytisztelő közösség, számotokra és egykori diákjaink számára is mindig egy megkérdőjelezhetetlen közös ügy volt. Nem véletlen az, hogy iskolánkban családok generációi nőttek fel, adták át szülők gyermekeik számára ezt a misztikus életérzést.

Külön megtiszteltetés számomra, hogy a gólyák között olyan harmadgenerációs diákokat is üdvözölhetünk, akiknek szülei és nagyszülei is ebbe az iskolába jártak, és akiknek szerelme, későbbi házassága a Kőrösiben kezdődött.

Abban hiszünk, hogy mai világunkban ezeknek az összetartó, értékalapú közösségeknek hatalmas jelentősége van, mindamellett, hogy számotokra a közösségi élmények a tanulási folyamatban az egyik legfontosabb motivációs elemet jelentik. A közösség összetartó ereje, a közösségért végzett tevékenység szociálisan érzékenyebbé, elfogadóbbá, nyitottabbá tesz benneteket. Ezért is törekszünk arra, hogy a Kőrösi közösségét aktív programokkal, közösségi élményekkel összetartsuk és fejlesszük.

Kedves kis Gólyáink!

Ahogy láthatjátok és tapasztalhatjátok, a Kőrösi egy nagy múltú, komoly hagyományokkal és élő közösséggel rendelkező intézmény.

Amikor most megkezditek majd a tanulmányaitokat a gimnáziumban, nemcsak egyszerűen egy nagy múltú oktatási intézmény diákjaivá váltok, hanem egyszersmind egy nagy család, egy összetartó közösség részévé.

A tradíció és a hagyomány kötelez. Kötelez benneteket arra, hogy az iskola hírnevéhez méltó módon viselkedjetek, hogy tanulmányaitok során egyéni képességeitek birtokában tudásotok legjavát adjátok.

A Kőrösi közösségével személyiségetek is gazdagodik. Ahogy láthatjátok, egy olyan közösség részeivé váltok, amely képes volt hosszú évtizedek alatt megőrizni bensőséges, családias légkörét, összetartását, amely képes volt mindig minden körülmények között, egyéni érdekektől mentesen, egy közös ügyért, a Kőrösi ügyéért összefogni, ha a szükség épp úgy hozta.

A Körösi olyan kapaszkodót, kiindulási és kapcsolódási pontot fog jelenteni számotokra az életben, ahová mindig öröm lesz visszatérni, és ahol mindig egy összetartó közösség vár majd benneteket.

Nagyon fontos, hogy az itt eltöltött időt próbáljátok minél jobban javatokra fordítani, és a tanulásban, közös programokban rejlő lehetőségeket javatokra fordítani.

A hagyományok őrzése és tisztelete, az innovativitás iránti nyitottság, a kölcsönös felelősségvállalás, a hit és az optimizmus, az egyéni hitelesség, az egymás iránt táplált bizalom és szeretet lehetnek azok az értékek, amelyek a Kőrösi közösségének, fennmaradásának táptalaját jelentik, melynek fennmaradásához nektek is hozzá kell járulnotok.

A fenti gondolatok jegyében kívánom nektek vagy inkább magunknak, hogy a 2016/2017-es tanév tanulmányi sikerekben, programokban, közös élményekben gazdag legyen, és ezek megvalósításához sok erőt és kitartást kívánok nektek!

Tisztelt Kollégáim!

Az új tanév megnyitása előtt kérek mindenkit, hogy a 2016/2017-es tanévben is dolgozzunk együtt a közös célokért, közös akarattal! Törekedjünk arra, hogy ez év folyamán is minél több diákunk érjen el sikereket tanulmányaiban. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon, hisz ezek azok, amelyek a diákjaink identitástudatát, összetartozás-élményét erősítik!

Az előttünk álló, kihívásokkal teli évhez mindnyájatoknak jó hangulatot, kitartást és jó egészséget kívánok!

Tisztelt Vendégek, Kedves Diákok, Szülők és Kollégák!

Szent-Györgyi Albert mondta, hogy „olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája”. Ezzel a zárógondolattal köszönöm meg megtisztelő figyelmüket, és egyben ezennel a 2016/2017-es tanévet hivatalosan megnyitom.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!