Óvodánk 2011-ben indult, 2 csoportos óvoda, 35 kisgyermekkel.
Az óvoda honlapja: www.pillangoovi.hu
A fenntartó honlapja: www.rbk.hu

Az óvodánk:

Evangelizáló – „…tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt 28,19)
Hisszük, hogy az óvodai munka eszköz Isten kezében, hogy a családokhoz eljusson a jó hír.

Szolgáló – „…szeretetben szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13)
Valljuk, hogy a bennünk élő reménység attól válik hitelessé és vonzóvá mások számára, ha cselekedeteink mögött érzékelik a szolgáló lelkületet.

Befogadó – „…ne legyen személyválogatás a ti hitetekben.” (Jak 2,1)
Tapasztaljuk, hogy milyen pozitív hatással van a gyerekek érzelmi intelligenciájának alakulására, hogy óvodánkba mozgássérült gyermekek is járnak, akik konduktor irányításával vesznek részt az óvoda mindennapi életében.

Olyan élő hitű keresztény óvodapedagógus jelentkezését várjuk, aki a fenti értékekkel összhangban vállalja az óvoda szakmai munkájának irányítását.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: 1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.
E-mailben: iroda@rbk.hu
Jelentkezési határidő: az állás betöltéséig, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.

Pályázati feltételek

A jogviszony időtartama: Teljes munkaidős határozatlan idejű óvodapedagógus munkaviszony, 4 hónapos próbaidővel. Ennek fennállása a vezetői megbízás érvényességének feltétele.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás kezdetben egy évre szól, és háromévente újítjuk meg kölcsönös elégedettség alapján. (Szándékaink szerint a felveendő vezetőt hosszú távon alkalmazzuk.)

A munkavégzés helye: 1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda szakmai, gazdasági és személyi tevékenységének vezetése. Az intézmény zavartalan működtetése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése (fenntartói segítséggel). Kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekkel, a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek:

 • óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (ennek hiányában készség kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy 2 éven belül megkezdi a szakvizsga megszerzésére irányuló tanulmányait)
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • rendezett magán- és hitélet, illetve a Biblia értékeivel összhangban álló életvitel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat
 • számítógép alapszintű használatának ismerete
 • irodai alkalmazások középszintű ismerete (Word, Excel, Outlook)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkába álláskor kérjük majd)
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány (munkába álláskor kérjük majd)
 • lelkipásztori ajánlás
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével, munkába álláskor kérjük majd)
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai fejlesztési elképzeléseket
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: kölcsönös megállapodás szerint vagy akár azonnali munkakezdéssel.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezőket a fenntartó képviselői hallgatják meg. Döntéshozó a Rózsakert Baptista Közösség Vezetősége.

Budapest, 2020. július 9.