Csak a halálból van feltámadás

979

Jézus közismert kijelentése: „Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát!” Azt is kijelenti: „Mert ami testtől született, az test, ami Lélektől született, az lélek.” – És megerősíti: „Szükség néktek újonnan születnetek!”

Isten országa szellemi természetű. A test születése is csodás, de a természetes fogantatás nyomán valósul meg. Az újjászületésben nincs anyagi természetű mag. A Szent Szellem az ige által és hitben élő emberek által arra ébreszt rá, hogy a magunkkal hozott emberi természetünk ellenkezésben van Istennel és az ő akaratával. A Szent Szellem által hirdetett ige leplezi le és teszi nemcsak nyilvánvalóvá, hanem fájdalmassá is azt a tényt, hogy az atyáinktól olyan bűnörökséget hoztunk magunkkal, amely részünkre a kárhozat állapotát jelenti. A legfájdalmasabb pedig az, hogy képtelenek vagyunk ezen változtatni. A testünkben érzékelünk olyan uralkodó tulajdonságot (adottságot), hogy a bennünk lakozó bűnös vágyak, önző, énközpontú kívánságok erősebbek, mint a mi jóakarásunk, és elsodornak, „rabul adnak” a tagjainkban uralkodó bűn törvényének (Róm 7,22). A halál, a kárhozat állapota ez. Ebből nem lehet „megjavulni”, csak feltámadni, újonnan születni lehet, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hit és a Szent Szellem által. Ehhez pedig döntenünk kell! Vagy Isten teljes uralmát kérem, kívánom, vállalom, és az én számára meghalok, vagy az én uralma marad, amelynek gyümölcse a végleges szellemi halál, vagyis az Isten nélküli élet a kárhozatban. Óriási jelentőségű döntés ez!

Bár jellemben, az örökölt tulajdonságokban nagy különbségek vannak ember és ember között, egyetemlegesen mégis megállapítható, hogy valamennyien a szellemi halált jelentő bűnörökség terhével érkeztünk erre a földre. A természetes megnyilvánulásaink azt igazolják, hogy a vágyainkban, az indulatainkban és a gondolkodásunkban Istentől – az örök élet, a jó és a szent forrásától – elszakadt állapotban, e világ istenének uralma alatt születtünk ebbe a világba. Jelzik ezt a negatív indulatok, vágyak megjelenései bennünk. Ilyenek: harag, düh, irigység, önzés, hiúság, erőszakosság, majd a kéj, szennyes, parázna indulatok és vágyak uralma, hatalomvágy, gyűlölet, telhetetlenség, anyagiasság stb. Ezek úgy teremnek és nőnek bennünk, mint eső után a gaz. Velük együtt egy önhitt, magabiztos önigazság, gőgös fölényesség is megjelenik bennünk, mely azt állítja, hogy nekünk mindig igazunk van, és a bűnösségünk elismerése értelmetlen és a gyengeség jele. Így gondolkodik a „természetes” ember, az ádámi örökséggel terhelt ember. A Biblia ezt a szellemi halál állapotának nevezi. Ennek az állapotnak a fájdalmas jellemzője, hogy amikor a bűnös életmód következményei valakit mégis megváltozásra késztetnek, kiderül, hogy csak kis mértékben vagyunk képesek önmagunkon változtatni. A bűnös, kéjes vágyak rabszolgatartó erővé válnak, és egyre inkább kemény rabságot jelentenek. Társadalmunk ilyen bűnös rabságokban vergődő emberek tömegeivel van tele. A kapcsolatokat és a bilincseket váltogatják ugyan az emberek, de a rabság marad.

Örömteljes evangélium, hogy Jézus a bűnrabságban vergődő embert szólítja meg: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek.” (Mt 11,28) „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék!” (Jn 7,37) „Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad.” (Jn 8,36) Szól hozzánk Jézus szava.

Fontos kérdés: Milyen felismerés – hitbeli látás és döntés kell ahhoz, hogy a bűnrabságban született ember Jézus Krisztus valóságos szabadításában, új teremtésben, újjászületésben részesüljön és abban éljen? A válasz a következő:

1. Ismerd fel és fogadd el a tényt, hogy bűnörökséggel terhelt ember vagy, amiből ki kell (kellett) szabadulnod.

Ahhoz, hogy az Isten gyermeke és az üdvösség részese legyél, szent bizonyossággal tudnod kell, hogy Isten a Krisztusért bűneidet megbocsátotta és a Szent Szellem által újjászült.

2. Akarj megváltozni, keresd, akard az Isten igéje szerint való jót, tiszta és szent életet.

Ez az erőfeszítés kell ahhoz, hogy felismerd a magad gyarlóságát, elveszett állapotát. Azt, hogy nem tudod magadat megváltoztatni. Jézus Krisztusra, a Szent Szellem által teremtett új életre van szükséged. Jézus érted lett emberré! „Bűnné lett”, a te bűneid büntetését szenvedte el! Mély bűnbánatban lásd meg ezt, és fogadd el bocsánatát! Kérd és fogadd el segítő szolgálattevő testvérek támogatását is. Buzgó könyörgésben kérjétek, és hit által fogadd el a Szent Szellem új életet teremtő munkáját, benned való lakozását, és általa Jézus Krisztus uralmát.

3. Halld meg és vedd komolyan a jó hírt:

„Jézus Krisztus önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.” (Gal 1,4)

A kulcs a bűntől szabad, új élethez Jézus Krisztus! Ő, az Istenből való Isten bűntestünkbe öltözve, helyettünk és értünk elszenvedte bűneink büntetését, és – ha hitben vele egyesülünk – a feltámadása által minket is új (felülről való) életre támaszt fel, vagyis szül újjá. Vállald vele a halált, hogy tiéd legyen az élet! A bűntől szabad, örök élet!

4. A felülről való élet – az újjászületés – megérkezésének jelei a következők:

1. Hitbeli bizonyosság és öröm, hogy Isten a Krisztusért megbocsátott, gyermekévé fogadott.
2. Érzékenység a szent iránt és a bűn ellen.
3. Szomjúság az ige – mennyei kenyér és élő víz – után.
4. A szeretet uralma a szívedben. Ezt jelzi: a megbocsátás, a közösségkeresés, rászorulók észrevétele stb.
5. Az életcél, az időbeosztás Krisztushoz igazodása.
6. Titkos kamra, naponként.
7. A döntésekben Isten akaratának keresése és elfogadása.