Napi áhítat

Nem tér vissza az elmúlásba!

2014 - Áhítat, 2014. április 25. péntek

Olvasmány:
ApCsel 13,23–37

Vannak örök, elmúlhatatlan tettek, értékek. A feltámadt Jézus Krisztus a bizonyíték.

23 Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izráelnek üdvözítőül Jézust, 24 miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izráel egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. 25 Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt: Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem. Hanem íme, utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. 26 Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. 27 De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. 28 Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. 29 Amikor véghez vitték mindazt, ami meg van írva róla, levették a fáról, és sírba tették. 30 De az Isten feltámasztotta őt a halálból, 31 és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. 32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. 33 Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: Fiam vagy te, ma nemzettelek. 34 Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. 35 Ezért más helyen is így szól: Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson. 36 Mert miután Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. 37 Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.

Magyarázat

Tavasz van, minden az életről beszél. Kibomlik a természet, lendületbe jön az ember. Ideje van a vetésnek és a szárba szökkenésnek. Pál hatalmas prédikációja is erről a szárba szökkenésről szól. Az élet elindult, megállíthatatlanul utat tör magának. Az evangélium dinamikusan, megfékezhetetlenül elindult, s terjed szerte e világban. Az isteni munka folyamata nyomon követhető, a próféciák sorban igazolódtak. Az eszközök megtették a rájuk eső részt. Még az ítéletet végrehajtók is a maguk helyén, hiszen az emberiség megtette, amit csak tehetett az istentagadásával. Keresztre feszítette azt, aki bűntelen volt, az Isten Fiát! S ez a tisztasága volt elviselhetetlen a gonosz szívű nemzedéknek.
Az élet győzött a halál felett. Nem záródott le a folyamat. Viszont ez tükröt tart elénk. Mi sem vagyunk különbek, ma élő keresztények. Ott vagyunk az acsarkodók, a hátat fordítók, a gyávák sorában. Hallgatunk, mert az élet tisztasága zavarba hoz bennünket. Nem tudunk vele mit kezdeni, éles kontrasztot mutat az élő és a holt között. Akire Krisztus rátekint, nem mondhatja többé, nem ismerem őt. Az élő Krisztus megújító szeretetét kínálja fel még ma is nekünk. Nem kell a halál, a pusztulás útján haladnunk tovább. Benne az élet vár. Hiszed-e ezt? Légy életerős Krisztusban! /USzA/

Hálaadással tartozunk azért is, hogy megigazult életünket az Istennel közösségben és benne elrejtve élhetjük. Ez nagy eseményre készít föl és tart meg bennünket: osztozhatunk Jézus Krisztus dicsőségében. (Fóris István)

(Újváriné Szabó Anikó)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)