Napi áhítat

Nem csak legenda

2014 - Áhítat, 2014. április 24. csütörtök

Olvasmány:
ApCsel 10,34–43

A mennyei világ legnagyobb látható csodája Jé­zus Krisztus feltámadása mindmáig. Isten bizonyította az igazság örök erejét, valóságát.

34 Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, 35 hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. 36 Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! 37 Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet János hirdetett: 38 A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. 39 Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték; 40 de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; 41 de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 42 És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 43 Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.”

Magyarázat

Próféták hirdették, Isten kegyelmet hirdet, s a tanítványok felismerték a megérkezett Messiást. Péter bizonyságtétele élő. Tapasztalatról beszél. Jézus Krisztus megbékéltet az Atyával, hirdeti ezt a békességet, hordozza s kiárasztja. Isten kente fel őt Lélekkel, mely erőt s hatalmat jelent. Gyógyultak és megszabadultak gyötrődő lelkek. Isten Fia végigjárta az emberi élet útját, annak minden fázisát. Nem kívülről néz le ránk, vergődő bűnösökre. Végigment a kálvárián, gyalázták, megvetették, csúf halállal megölték. De feltámadt. Szemtanúk már nem voltak annyian, mint a kivégzésénél. A halál nagyobb szenzáció, mint az élet? Meglehet. De az is biztos, hogy a titok, mely az élet útjáról szól, terjed. Nem állíthatja már meg semmi. Úgy is mondhatnánk, nyílt titok. Örömhír, melyet vihetünk, mondhatunk, hirdethetünk. Az üzenet a bűnbocsánat, a megváltás!
Péter rácsodálkozik a titokra. A beteljesült pró­­fécia nemcsak egy kis csoporté. A megtestesült isteni szeretet, a kiáradt kegyelem elérhető minden ember számára. Isten nem személyválogató. Az ember részéről két dolog kapcsolódik szorosan e kegyelemhez: 1. istenfélelem, 2. az igazság cselekvése. S hogy mi az igazság? Maga Jézus Krisztus mutat rá: „Én vagyok az út, az igazság és az élet...”(Jn 14,6) Szoros közelségben élni a Lélek vezetése szerint. Tanítványként követni a Mestert, a lábnyomában maradva! Kísérje áldás útjaidat, testvér! /USzA/

(Újváriné Szabó Anikó)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)