Napi áhítat

Ártatlanul hurcolták meg

2014 - Áhítat, 2014. április 18. péntek

Olvasmány:
Lk 22,66–23,25

Jézus Krisztus ártatlanul maradt erős. Az ő ártatlansága nekünk is erőforrás örökké.

66 Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagytanácsba, 67 s ott felszólították: „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk.” Ő pedig így válaszolt: „Ha megmondom nektek, nem hiszitek, 68 ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. 69 De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia Isten hatalma jobbján.” 70 Erre mind azt kérdezték: „Akkor hát te vagy az Isten Fia?” „Ti mondjátok, hogy én vagyok” - felelte nekik. 71 Azok pedig így szóltak: „Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.” ... 1 Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. 2 Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.” 3 Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Ő pedig ezt felelte: „Te mondod.” 4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: „Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.” 5 De azok erősen állították: „Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.” 6 Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. 7 Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. 8 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. 9 Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. 10 Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. 11 Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. 12 Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. 13 Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, 14 és így szólt hozzájuk: „Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. 15 De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el: 16 megfenyítem tehát, és elbocsátom.” ( 17 Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot.) 18 Erre valamennyien felkiáltottak: „Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el nekünk!” 19 Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. 20 Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. 21 De ezek kiáltoztak: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” 22 Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk: „De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt: megfenyítem tehát, és elbocsátom.” 23 De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. 24 Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak: 25 szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve; Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.

Magyarázat

Megváltónkat, Jézus Krisztust ártatlanul ítélték halálra. Koholt vádak alapján vitték Pilátus elé, aki nem talált benne semmi halált érdemlőt. A római százados, aki részt vett az ítélet végrehajtásában, ki is jelentette: „Ez az ember valóban igaz volt.”
Mégis miért szolgáltatta ki Pilátus Jézust, és ítélte kereszthalálra? A válasz egyértelmű, félt a zsidóktól. Nem merte felvállalni meggyőződését, nem mert konfrontálódni. Féltette megélhetését, pozícióját, hatalmát. Gyenge próbálkozás volt részéről, hogy miután elítélte Isten Fiát, megmosta kezeit. Azt gondolta, ártatlan, független maradhat ebben az ítéletben, de tévedett.
Jaj, de sokan vannak ma is, akik nem merik felvállalni hitüket, mert félnek a következményektől. Próbálnak csendesek maradni, anonim keresztény életet élni, de közben folyamatosan megtagadják őt. Kedves Testvérem! Nagypénteken álljunk meg egy pillanatra, és vizsgáljuk meg, van-e bennünk is pilátusi lelkület, aki annak ellenére, hogy tudta az igazságot, nem merte felvállalni! /MZ/

„Feszítsd meg!” üvöltötték a fülembe
És nekem nem volt elég fegyverem,
Nem volt elég lándzsásom odakünn,
Vagy – vagy üres volt talán a szívem?
Eh mit bánom én, a bölcs szív üres,
Bús madarak, el a szívről, hess!
(Reményik Sándor: Pilátus)

Ő ártatlan, Ő az Isten szent Fia,
Ő csak adott, szolgálta az életet
(Makovei János)

(Merényi Zoltán)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)